Årsstämma

General annual meeting

Bolagsstämma

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Bolagsstämma 2020

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 14 Maj 2020 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.

Vi övervakar situationen kring COVID-19 noga. I dagsläget gäller följande; NIBE Industrier AB’s årsstämma äger rum som planerat den 14 maj 2020, kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.

I syfte att kunna hålla nere antalet personer i Sparbankshallen har vi påbörjat förberedelser för att, om behov finns, kunna använda fler lokaler samtidigt. Lokalerna kommer att kopplas samman via digital länk för att alla ska kunna delta i årsstämman som vanligt. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.

Det kommer inte att serveras någon mat eller kaffe vid årsstämman. Det kommer inte heller att anordnas några fabriksvisningar eller visningar av utställningar.


Aktieägare har alltid möjlighet att lämna fullmakt med röstinstruktion till ombud för det fall aktieägare är förhindrad att delta vid stämman. Vi ser för närvarande över vilka möjligheter som är lämpliga att vidta för att förenkla för aktieägare som vill lämna fullmakt med röstinstruktion till ombud. Vi kommer att återkomma med mer information på vår hemsida inom kort.
Här kommer dokumenten till bolagsstämman bli publicerade.
Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som vill ha ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman ombeds inkomma med sådant förslag senast den 27 mars 2020. Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:


NIBE Industrier AB (publ)

Att: Christel Fritiofsson

Box 14

285 21 Markaryd

[email protected]


Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast fredagen den 27 mars 2020.

Bolagsstämma 2019

NIBE Industrier AB:s årsstämma 2019 ägde rum tisdagen den 14 maj kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd.

 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma 2015

Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor

Bolagsstyrningsrapporter

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma.