NIBE kan bidra till den nödvändiga globala övergången till mer hållbara energilösningar

Här har vi några bra exempel på det.

Vi sänker CO2 utsläppen hos kund

Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att möta ambitionerna i Paris-avtalet och koncernens hållbarhetsstrategier.

En av de viktigaste sakerna vi kan göra för att realisera detta är att minska våra kunders utsläpp.

Att utveckla lösningar som minskar koldioxidavtrycket är alltså den första prioriteten i vår hållbarhetsstrategi. Vårt fokus är att föra innovativa och konkurrenskraftiga lösningar till marknaden inom områden där vi kan göra störst påverkan. Vår sålda volym av värmepumpar på den europeiska marknaden ger en besparing för kunden och samhället vad gäller CO2-utsläpp som vi är stolta över.


360.000 ton koldioxid

Om man beräknar de minskade utsläppen utifrån den typ av värmesystem våra värmepumpar ersatt enbart under 2021 på respektive marknad så uppgår besparingen till 360.000 ton CO2 under detta år. Detta är ungefär lika mycket som utsläppen från alla bussar, mopeder och motorcyklar i hela Sverige eller 155 000 flygresor, tur och retur per person till Thailand*. Tack vare den positiva omställningen av Europas elsektor minskar utsläppen av koldioxid från den el våra värmepumpar använder i snabb takt för varje år som går. Det gör att miljönyttan hela tiden ökar. De minskade utsläppen av växthusgaser är en av våra viktigaste drivkrafter i ­klimatarbetet och det som gör att värmepumpar är en mycket viktig och bra lösning för att nå FNs globala mål.

Vår beräkning baseras på marknadens nationella förutsättningar i varje enskilt land i Europa. Vi tar hänsyn till alla förekommande typer av uppvärmningssystem som våra värmepumpar ersätter och baserar våra beräkningar på de olika typernas energieffektivitet och den specifika elproduktion som finns i varje land. Totalt ingår nationella bedömningar av 39 olika parametrar för 29 olika länder.


*Vid beräkning av resor har följande publikation tillämpats:

NIBEs värmepumpar är en del av lösningen för ett grönare Nederländerna

Regeringen i Nederländerna har antagit en grön agenda med visionen att vara en fossilfri nation år 2050.

Ett steg har redan tagits

Nederländernas regering har tagit beslut om att landet ska vara fossilfritt år 2050. Det innebär att den idag dominerande naturgasen som energikälla för husuppvärmning ska försvinna. Det omfattar alla fastigheter inklusive över 6 miljoner bostäder. Beslutet är långtgående och medför att en helt ny typ av fossilfri infrastruktur måste skapas i samhället och nya fossilfria system införs. Gaspannorna ska med andra ord bytas ut i befintlig bebyggelse. Ett starkt alternativ är värmepumpsbaserade lösningar.

 

Till skillnad från en isolerad värmepump i en villa med eget borrhål eller fläkt för tillvaratagande av lokal förnybar energi är lösningarna mer komplexa i sammanlänkade nätverk. Det betyder att värmepumpsteknologin tar steget in i tätorten och städerna vilket öppnar upp för helt annan skala i volymer vad gäller värmepumpar.

Nederländerna värmepumpar värmer kyler hel stad

Staden Heerlen, Nederländerna

Ett exempel på hur detta kan lösas är staden Heerlen i östra Nederländerna. Där är en klimatneutral lösning för inomhuskomfort i stor skala under uppbyggnad. Projektet som drivs av det samägda bolaget Mijnwater BV håller på att omvandla en hel stad från ett fossilbaserat system (naturgas) till ett fossilfritt där stadens olika byggnader är sammanlänkade via ett värmesystem av lågtemperaturslag.

Möter efterfrågan på energibesparingar

Principen bygger på att alla fastigheter är kopplade till ett ledningssystem med två ledningar där vattnet cirkulerar – en med varmare vatten (upp till 30 grader) och en med kallt vatten.

 

Vid uppvärmningsbehov utvinns värme ur det varmare vattnet via en värmepump i fastigheten. Fjärrvärmenätet behöver inte hålla de höga temperaturer som i dagens samtidigt som det förhållandevis varma vattnet (jämfört med ett borrhål) betyder att värmepumpen klarar sig på lägre effekt. Behöver fastigheten kylas sker det omvända innebärande att det kalla ledningsvattnet kyler och överskottsvärme återförs till den varma ledningen där den kan lagras i buffertreservoarer. I Heerlen sker det i vattenfyllda nedlagda kolgruvegångar men det kan också ske via andra typer av reservoarer.


Genom sammankopplingen av samtliga fastigheter i staden kan de olika komfortbehoven tas tillvara och balanseras. Överskottsvärme från lokala industrier, datacenter, stormarknader, avloppsvatten etc. tas till vara samtidigt som fastigheter med värmebehov såsom bostäder, skolor, kontor, etc. tar tillvara och utvinner värmen med hjälp av värmepumpar i fastigheten, dvs i nära anslutning till där värme behövs för att inte riskera värmeförluster. Samtidigt alstras tappvarmvatten i flerbostadshus i varje lägenhet med hjälp av egen värmepump, så kallad booster

Värmepumpar bidrar till förnybar
energiproduktion

NIBE-koncernens sålda värmepumpar under 2019 skapade mer än dubbelt så mycket förnybar energi som all producerad solenergi i Sverige under samma period.

De värmepumpar som installerades i Europa av NIBE-koncernens bolag under 2019 har högst väsentligt bidragit till produktion av förnybar energi. Värmepumpar hämtar värme från solen genom att utnyttja energin som lagras i jord, luft och vatten. Denna produktion bidrar till omställningen från fossil till förnybar energiproduktion, vilket krävs för att säkerställa energitillgången i framtiden.


Vi har beräknat att alla NIBE-koncernens värmepumpar som såldes och installerades under 2019 motsvarar en generering av 1,35 TWh förnybar energi.


För att få en uppfattning om storheten av denna mängd förnybar energi kan en jämförelse göras med all den el som producerades av PV-paneler under samma år. Enligt SCBs statistik för produktionsåret 2019 är denna siffra 0,663 Twh, det vill säga något mer än hälften av vad NIBE-koncernens sålda värmepumpar under 2019 bedöms ha producerat.

NIBE Group säkrar eldriften hos bussar i kyla

Värmeteknologi med styrkort kan användas till fordonsindustrin.

Kyla är en utmaning

Trenden med eldrivna fordon möter nya utmaningar. En av dem är vid kyla då batterierna tappar kapacitet eller kan sluta fungera och därmed begränsa fordonets räckvidd.

Intelligent elektronisk styrning

På förfrågan från Scania, som utvecklat en ny eldriven buss, har Backer tagit fram en lösning för värmare av batteripack med integrerat kretskort som är lätt att applicera i fordonssammansättningen. Genom intelligent elektronisk styrning hålls batteripacken i rätt temperatur och passagerarna i bussen kommer ända fram till målet, inte bara hållbart utan även tryggt.

En braskamin lindrar vid strömavbrott

En braskamin är inte bara trivselskapande utan också en stor trygghet vid krislägen.

Viktigast av allt

Om din el stängs av under den kalla säsongen kommer ditt hem snabbt att kylas ner. Det viktigaste är att ha vatten, mat och värme och att kunna få information från myndigheter och media. Hushåll som har vedeldade kaminer kan hålla huset varmt och bekvämt.

Annars måste du

Samla alla i ett rum, hänga filtar över fönstren, täck golvet med mattor och bygga ett tält över ett bord för att hålla värmen. Överväga brandrisker. Stäng av alla lampor och alternativa värmekällor innan du sover. Låt frisk luft komma in för att få in syre.Intelligent uppvärmning och kontroll

Halvledarindustrin drivs av den omfattande digitaliseringen med en stark och växande efterfrågan, som stärkts ytterligare i och med Covid-19 drivet av viljan att satsa på mer elektronik i hemmet samtidigt som distans- arbete ökat världen över.

NIBE är en av de ledande tillverkarna av system för intelligent uppvärmning och kontroll för halvledarutrustnings- industrin. NIBEs dotterbolag Therm-X arbetar med kunder inom halvledarindustrin som använder radiofrekvenskraft i tillverkning av halvledarplattor (wafers). Oerhört stora krav på jämn kvalitet och därmed kontroll ställs på tillverkningsprocessen. En flerpunktsövervakning av temperatur, tryck och vibrationer med hjälp av fiberoptisk teknik från Therm-X bidrar till att säkerställa kontrollen.


Utmaningen är att kunna göra flerpunktsmätning med en utrustning som är okänslig för radiofrekvensenergin. Therm-X fiberoptiska sensorer mäter med hjälp av ljus via fiber som riktas mot en wafer där det reflekterade ljusets våglängd ger mätdata. Sensorerna kan mäta upp mot 50 punkter både inom och utanför processkammaren för att hjälpa kunden att bättre förstå och kontrollera sin process.

Värmesystem och resistorer för elfordon

Det pågår en mycket intensiv utveckling av system för elektrifiering av personbilar och kommersiella fordon. NIBE Element har utvecklat flera olika teknologier och produkter som är centrala vid övergång till elektrisk drift. Detta gäller både resistorer som används vid bromsning av fordonen och värmesystem för att värma batterier och komfortutrymmen.

Vi ansvarar i vissa fall för ett helt system, omfattande element, mekanik, elektronik och mjukvara. I dessa fall är kunden oftast fordonstillverkaren. I andra fall levererar vi elementet eller resistorn som en komponent till en annan systemleverantör. Dessa affärsutvecklingsprojekt sträcker sig över flera år och kommer innebära substantiella tillväxtmöjligheter

Backer High Voltage Coolant Heater

Backer AB utvecklar och tillverkar batteri- och kupévärmare till världsledande fordonstillverkare för användning i elfordon. Värmaren levererar 10kW och drivs med spänningar på upp till 1000V DC och är utrustade med integrerad elektronisk styrning och avsedd mjukvara CAN/LIN, för kommunikation med fordonet. Värmaren säkerställer bland annat driftstemperaturen av fordonets batteripack, vilket krävs för optimal livslängd, räckvidd och funktion.

Turbinvingar behöver kunna hålla värmen för att alstra energi

Vindkraftverkets vingar måste kunna hålla sig varma under reparation och underhåll

För att säkerställa korrekt översyn och underhåll av vindkraftverk och deras blad och för att minska underhållstoppstiderna har vi hittat en lösning som gör att bladen kan förbli varma under reparationsperioden.

Central intelligent control

Konceptet är baserat på en central intelligent styrning som kombineras med värmemantlar. Enheten styr temperaturen via sensorer i värmemantlarna. Samtidigt mäter och loggar den omgivande temperaturen och fuktigheten.

 

All hantering och kontroll av temperatur, data, larm, trendkurvor och programplaneringstid sker via en pekskärmspanel.

Elektrisk uppvärmning håller växlarna fria från is och snö

Den näst största energiposten för ägare till järnvägsinfrastruktur i "kalla länder" är att hålla järnvägsväxlar fria från is och snö.


The Blue Point system is a system for heating the railway gear so that it can be kept snow and ice free. The system takes into account the relationship between precipitation, temperature and wind to control the heating.

 
Inbyggda väderprognoser

Systemet får en väderprognos varje timme för nästa 1-3 timmars intervall. Detta betyder en lokal och exakt prognos för snö och frost. Den här funktionen sparar så mycket som upp till 40% energi. Systemet har också inbyggda larm, information om energiförbrukning, tvångsuppvärmning med mera.


Eldstäder kan också fungera som huvudvärmekälla

Användningen av vedkaminer i Kanada och norra USA drivs av verkliga praktiska behov. Människor behöver helt enkelt hålla sig varma.

På en kontinent med betydligt bistrare vinterklimat än i Europa, frånsett norra Skandinavien, är en vedkamin för många en viktig värmekälla. Till exempel har 350.000 hushåll eller 35% av hushållen utanför städerna i den kanadensiska provinsen Ontario ved som del- eller huvudvärmekälla.

Man förstår skillnaden mellan de olika kontinenterna bäst genom att jämföra produktbeskrivningen på några av kanadensiska Regencys produkter med en av NIBE Stoves storsäljare i Norden, Contura 500. Regencys kaminstorlekar anges utifrån rumsstorlek och med effektmåttet BTU, British Thermal Unit.


Som man säger i Kanada, du tänder brasan i oktober, sedan brinner den till i april. – Kan jag få en kopp te till, tack!

Regency® Pro-Series F5100 Wood Stove, 80.000 BTU = 23 kW. Nu kan du lägga in 55 cm långa vedträn och en laddning på 40 kg ger en brinntid på upp till 30 timmar!


Nordiska Contura 500 som har en effekt på 5 kW, kan ta 33 cm långa vedträn och har en brinntid på 1-2 timmar.

En artikel i Toronto Star speglar väl vedkaminens roll:

”Det är slutet på arbetsveckan och du har fortfarande lång väg hem i mörkret i motvind med hårda snöflingor som påminner om pellets. Det finns dock lättnad i slutet av vägen; te, kanske eller ett glas vin och den ultimata vinterkomforten - en vedklabbe i en vedeldad kamin.”