NIBE Climate Solutions

Produkter som möjliggör det framtida hållbara samhället

NIBE Climate Solutions erbjuder ett brett sortiment av produkter för intelligent och energieffektiv inomhuskomfort såsom uppvärmning, luftkonditionering, värmeåtervinning, ventilation och beredning av varmvatten för småhus, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.


Flertalet av våra lösningar bygger på energiutvinning av förnybar energi ur jord, berg, sol, vatten eller luft. Våra produkter, som går att kombinera i systemlösningar med både befintliga och nya system, kan delas in i följande kategorier.

Värmepumpar

Värmepumpar

Principen bygger på att indirekt utvinna energi från solen, vilken lagras i berget, jorden, luften, vattnet eller överskottsvärmen i ventilationens frånluft. Värmen kan distribueras såväl vatten- som luftburet samt tillvaratas även för uppvärmning av varmvatten och lagras i ackumulator.

Värmepumpen kan också användas för luftkonditionering av såväl enfamiljshus som större fastigheter och industrier.


Ventilationsprodukter

Ventilationsprodukter och luftkonditionering

Friskluftsventilation med värmeåtervinning via den uppvärmda frånluften och produkter för generering av luftkonditionering för småhus, stora fastigheter och industriella applikationer.

Klimatsystem

Varmvattenberedare och ackumulatorer

Varmvattenberedare som är anpassade för energieffektiv uppvärmning antingen med el, värmepump eller solvärme. Ackumulatortankar för tillvaratagande av värmen från en vedpanna eller värmepump, anpassade för såväl enfamiljshus som för anläggningar i större fastigheter.


Fjärrvärme

Fjärrvärmeprodukter

Villa- eller fjärrvärmecentral för vidarebefordran av fjärrburen värme såväl till den individuella fastigheten som till den individuella lägenheten.


Solpaneler

Solpaneler

Solel genererad från solceller kan kombineras med en värmepump där eventuellt överskott kan säljas till en elproducent.


Klimatsystem

Klimatsystem för större                fastigheter

Stora bostadsfastigheter liksom kommersiella fastigheter har oftast ett klimatsystem som säkerställer god ventilation, jämn temperatur och rätt luftfuktighet oavsett årstid. Detta förutsätter systemlösningar med en kombination av värme- och luftkonditioneringssystem samt ventilationsaggregat med värmeåtervinning, där en värmepump förutom värme också producerar både varmvatten och luftkonditionering.


Villapannor

Villapannor

Ved-eller pelletspannor som kopplas till en ackumulatortank.