NIBE tar affärsansvar

  • För att kontinuerligt stärka vår marknadsposition och nå våra uppsatta mål arbetar vi långsiktigt med offensiv produktutveckling kombinerat med strategiska förvärv.
  • God affärsetik är det grundläggande ansvaret genom hela vår värdekedja.
  • Såväl finansiell och legal due diligence som miljöundersökning genomförs i samband med förvärv.


  • Vi utvärderar kontinuerligt våra leverantörer för ett ansvarsfullt inköp. 
  • Vi genomför utbildningar i antikorruption och har ett visselblåsningssystem för rapportering av oetiskt handlande.
  • Årligen genomförs en riskbedömning utifrån vår arbetsmodell för riskhantering som innefattar våra affärsrisker.

  • Vi signerade UN Global Compact 2014 och förband oss 2016 till sex av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  • Fastställda mål och mätetal följs upp på bolagsnivå för att följa utvecklingen och de strategiska målen följs upp på global nivå.
  • Genom platsbesök följer vi regelbundet upp att våra verksamheter lever upp till kraven vad gäller affärsansvar.


Vi arbetar med affärsansvar genom hela vår värdekedja

Produkter och utveckling

Behovet av energi beräknas öka med 40% till 2040 enligt internationella bedömningar. Det innebär att de globala energieffektiviseringarna måste öka samtidigt som en omställning mot förnybar energiproduktion krävs och här är vi väl positionerade för framtiden.


Vi satsar stora resurser på de nya digitala verktygen såväl i produkterbjudandet med anpassningar till en mer uppkopplad global värld som i utvecklingsprocessen, där vi kan ha en global verksamhet men med en lokal närvaro. Detta bidrar också till mindre påverkan på miljön.

Förvärv och lokal utveckling

I samband med förvärv och ökad global närvaro ökar även antalet lokala produktionsenheter runtom i världen. Vår huvudprincip är att fortsätta bedriva verksamheten där den en gång startats och på så sätt gynna det lokala närområdet vad gäller både arbetstillfällen och inköp från lokala företag och entreprenörer.

Exempel på energieffektiva produkter

Värmepumpar som minskar energiuttag med upp till 80 % och kan drivas med förnybar energi


Solceller genererar förnybar energi som kan göras tillgänglig överallt


Värmeväxlare optimerar och återvinner energi, vilket minskar behovet av tillförd energi


Vedeldade kaminer och eldstäder som värmer och skapar trivsel, använder förnybar energi och uppfyller miljökraven COP 22


Komponenter som ökar energieffektiviteten


Komponenter som avfrostar och värmer

God affärsetik

Våra värderingar och affärsprinciper innebär nolltolerans mot korruption i alla former. Detta kommuniceras tydligt i alla avtal med leverantörer och andra affärspartners.


Vi utvärderar våra korruptionsrisker i vår årliga riskutvärdering. Förutom den obligatoriska utbildningen i antikorruption som alla exponerade medarbetare måste gå igenom regelbundet, uppmanar vi våra anställda att vara observanta, att be om råd i situationer där de känner sig osäkra och att rapportera alla incidenter där de blivit utsatta för någon form av försök till muta eller annat oetiskt agerande.

Ansvarsfulla inköp

Det är viktigt för oss att även de leverantörer vi använder lever upp till våra krav och standarder, vilket också framgår i vår affärskod för leverantörer. Vi ställer höga krav vad gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet, lagefterlevnad och miljöprestanda. Kraven är baserade på *Förenta Nationernas (FNs) Global Compacts tio principer, **ETI Base Code och ligger i linje med våra värderingar.

NIBE stödjer Agenda 2030 mål genom att

NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8
NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8

Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar. (Mål 7)

Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur. (Mål 11)