Investerare


Pressmeddelanden

Nyheter

Rapporter

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Philip Buller

Berenberg

Carl Deijenberg

Carnegie

Viktor Trollsten

Danske Bank Equity Research

Douglas Lindahl

DNB Bank Markets

Anna Lindholm Widström

Handelsbanken Capital Markets

Johan Sjöberg

Kepler Cheuvreux

Pam Liu

Morgan Stanley

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Anders Roslund

Pareto

Fredrik Agardh

SEB Equity Research

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

164 373 736

244 963 777

45.91

Schörling/MEXAB Industri AB

68 756 624

63 313 990

18.68

State Street Bank and Trust Co


160 363 449

3,90

Alecta Pensionsförsäkring


115 672 000

2.81

JP Morgan Chase Bank N A


109 224 046

2,65

BNY Mellon NA


42 691 322

1,04

Northern Trust Company


35 372 407

0,86

CBNY Norges Bank


29 398 293

0,71

Clearstream Banking S A


28 114 421

0,68

AMF Tjänstepension AB


27 500 000

0.67

SIX SIS AG


26 362 253

0.64

Brown Brothers Harriman & Co


22 753 994

0,55

CBNY Norges Bank


22 037 468

0.54

Andra aktieägare (125,981 st)


837 900 608

20,37

Totalt

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

93 764

74.43


10 928 590

0.54

501-1 000

10 827

8.59


8 229 042

0.41

1 001-2 000

7 364

5.85


11 136 139

0.55

2 001-5 000

6 333

5.03


20 980 101

1.04

5 001-10 000

2 985

2.37


21 814 083

1.08

10 001-20 000

1 937

1.54


28 610 888

1.42

20 001-50 000

1 439

1.14


44 478 997

2.21

50 001-100 000

641

0.51


43 915 981

2.18

100 001-500 000

437

0.35


88 241 487

4.38

500 001-1 000 000

70

0.06

 

50 462 819

2.50

1 000 001-5 000 000

115

0.09

5 197 976

233 515 104

11.84

5 000 001-10 000 000

33

0.03

30 929 760

200 448 793

11.48

10 000 001 -

36

0.03

197 002 624

1 020 174 104

60.37

Totalt

125 981

100

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok

Nyckeltal
2022

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning

Mkr

40 071

30 832

27 146

25 342

22 516

Tillväxt

%

+ 30,0

+ 13,6

+ 7,1

+ 12,5

+ 18,5

Rörelseresultat

Mkr

5 863

4 468

3 880

3 038

2 829

Rörelseresultat exkl förvärvsrelaterade omvärderingar

Mkr

5 896

4 438

3 527

3 038

2 794

Resultat efter finansnetto

Mkr

5 675

4 318

3 658

2 836

2 667

Resultat efter finansnetto exkl förvärvsrelaterade omvärderingar

Mkr

5 708

4 288

3 305

2 836

2 632

EBITDA-marginal

%

18,6

18,7

18,8

16,1

15,6

EBITDA-marginal exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

18,7

18,6

17,5

16,1

15,5

Rörelsemarginal

%

14,6

14,5

14,3

12,0

12,6

Rörelsemarginal exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

14,7

14,4

13,0

12,0

12,4

Vinstmarginal

%

14,2

14,0

13,5

11,2

11,8

Vinstmarginal exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

14,2

13,9

12,2

11,2

11,7

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar *

Mkr

3 745

1 790

3 692

2 059

2 479

Operativt kassaflöde

Mkr

549

2 020

3 914

1 904

1 111

Disponibla likvida medel *

Mkr

5 441

5 208

5 240

4 703

3 562

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i förhållande till                           nettoomsättningen *                  


%

21,3

17,4

12,9

18,1

19,6

Eget kapital

Mkr

27 973

21 657

17 737

17 604

15 421

Avkastning på eget kapital *

%

18,1

17,3

16,1

13,5

14,8

Avkastning på eget kapital exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

18,2

17,2

14,5

13,5

14,6

Soliditet

%

51,8

49,9

46,3

47,3

47,8

Andel riskbärande kapital

%

54,5

53,1

49,7

50,6

51,1

Sysselsatt kapital

Mkr

39 330

31 977

28 396

28 258

24 660

Avkastning på sysselsatt kapital *

%

17,7

15,2

14,6

12,3

13,0

Avkastning på sysselsatt kapital exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

17,8

15,1

13,4

12,3

12,8

Avkastning på totalt kapital *

%

12,9

11,2

10,9

9,4

10,0

Avkastning på totalt kapital exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

%

13,0

11,2

10,0

9,4

9,9

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,82

0,75

0,72

0,73

0,75

Räntebärande skulder / Eget kapital 

%

40,6

47,7

60,1

60,8

60,0

Nettoskuld / EBITDA *

ggr

0,9

1,0

1,1

1,6

1,7

Nettoskuld / EBITDA exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

ggr

0,9

1,0

1,2

1,6

1,7

Räntetäckningsgrad *

ggr

10,1

16,6

8,7

7,6

8,8

Räntetäckningsgrad exkl förvärvsrelaterade omvärderingar *

ggr

10,1

16,5

7,9

7,6

8,7

Medeltal anställda

st

21 333

20 455

18 740

16 994

16 569

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.