Investerare


Nyheter

Rapporter

Bokslutskommuniké 2019

NIBE rapport 2016

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]

Hans Backman
Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 30 78
[email protected]

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Johan Wettergren

Carnegie

Johan Sjöberg

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Bank Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara Jonsson

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

105 900 386

46,37

Melker Schörling

54 927 359

20,24

State Street Bank and Trust Co

39 826 389

3,86

Alecta Pensionsförsäkring

32 125 000

3,12

BNY Mellon NA

16 061 073

1,56

Didner & Gerge Aktiefond

14 553 565

1,41

JP Morgan Chase Bank N A

9 156 155

0,89

JPM Chase NA

8 425 472

0,82

CBNY Norges Bank

6 089 374

0,59

Brown Brothers Harriman & Co

5 095 597

0,49

Lannebo Småbolag

4 731 348

0,46

Six SIS AG

4 299 642

0,42

BNP Paribas SEC Services Paris

3 722 649

0,36

Andra aktieägare (50,622 st)

199 102 613

19,32

Total

504 016 622

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 december 2019

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel 

aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

38 433

74,31

4 344 928

0,86

501-1,000

4 443

8,59

3 541 810

0,70

1,001-2,000

3 064

5,92

4 671 047

0,93

2001-5,000

2 806

5,43

9 502 502

1,89

5,001-10,000

1 243

2,40

8 967 301

1,78

10,001-20,000

840

1,62

12 194 008

2,42

20,001-50,000

463

0,90

14 395 517

2,86

50,001-100,000

156

0,30

10 631 674

2,11

100,001-500,000

162

0,31

37 359 722

7,41

500,001-1,000,000

35

0,07

24 233 320

4,81

1,000,001-5,000,000

60

0,12

127 252 913

25,25

5,000,001-10,000,000

8

0,02

56 208 612

11,15

10,000,001-

8

0,02

190 723 684

37,84

Förvaltardiff underskriden

inrapportering10 416


Antal förvaltare med diff

1
Totalt

51 722

100

504 016 622

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 december 2019

Nyckeltal
2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

Mkr

22.516

19.009

15.348

13.243

11.033

Tillväxt

%

+18,5

+23,9

+15,9

+20,0

+12,2

Operating profit

Mkr

2.829

2.344

1.980

1.700

1.385

Rörelseresultat

Mkr

2.667

2.182

1.871

1.614

1.292

EBITDA-marginal

%

15,6

15,7

16,4

16,5

16,2

Rörelsemarginal

%

12,6

12,3

12,9

12,8

12,6

Vinstmarginal

%

11,8

11,5

12,2

12,2

11,7

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

2.479

2.026

5.156

531

3.098

Operativt kassaflöde

Mkr

1.111

1.587

1.359

1.555

1.096

Disponibla likvida medel

Mkr

3.562

3.803

2.926

2.195

2.735

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

19,6

16,3

19,6

13,0

19,1

Eget kapital

Mkr

15.421

12.807

12.129

7.428

6.560

Return on equity

%

14,8

13,7

14,9

18,0

16,6

Equity/assets ratio

%

47,7

45,8

46,6

39,9

36,2

Andel riskbärande kapital

%

51,1

49,2

50,7

44,5

40,8

Sysselsatt kapital

MKr

24.660

21.783

20.665

14.710

14.411

Avkastning på sysselsatt kapital

%

13,0

11,5

11,8

12,1

12,1

Avkastning på totalt kapital

%

10,0

9,0

9,4

9,6

9,6

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,75

0,70

0,69

0,72

0,71

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

60,0

70,1

70,4

98,0

119,7

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1,7

1,9

2,4

2,5

3,3

Räntetäckningsgrad

ggr

8,8

9,6

9,6

12,3

7,6

Medeltal anställda

st

16.569

14.271

11.869

10.545

9.726

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.