Investerare


Nyheter

Årsredovisning 2020

NIBE rapport 2016

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]

Hans Backman
Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 30 78
[email protected]

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Gustav Österberg

Carnegie

Emanuel Jansson

Danske Bank Equity Research

Viktor Trollsten

DNB Bank Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Fredrik Agardh

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

41 093 434

63 222 017

46,10

Melker Schörling

17 189 156

30 108 203

19,64

State Street Bank and Trust Co


45 304 365

4,40

Alecta Pensionsförsäkring


30 179 000

2,93

BNY Mellon NA


17 729 890

1,72

JPM Chase Bank N A


14 222 865

1,38

The Northern Trust Company


11 117 195

1,08

JPM Chase Bank N A


9 279 778

0,90

CBNY Norges Bank


5 893 079

0,57

Brown Brothers Harriman & Co


5 702 915

0,55

Six SIS AG


4 786 593

0,47

BNP Paribas SEC Services Paris


4 149 921

0,40

BNY Mellon SA/NV


3 854 043

0,37

Andra aktieägare (57,956 st)


200 184 168

19,46

Total


504 016 622

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 December 2020

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

45 733

78,91


4 383 219

0,87

501-1,000

4 029

6,95


3 173 437

0,63

1,001-2,000

2 796

4,82


4 260 589

0,85

2001-5,000

2 620

4,52


8 830 186

1,75

5,001-10,000

1 160

2,00


8 360 979

1,66

10,001-20,000

750

1,29


10 853 143

2,15

20,001-50,000

426

0,74


13 066 375

2,59

50,001-100,000

157

0,27


11 007 104

2,18

100,001-500,000

170

0,29

439 554

39 516 215

7,93

500,001-1,000,000

43

0,07

 859 940

 31 095 020

6,34

1,000,001-5,000,000

56

0,10

19 163 926

102 792 077

24,20

5,000,001-10,000,000

8

0,01

20 630 014

36 804 872

11,40

10,000,001-

8

0,01

17 189 156

171 590 816

37,46

Totalt

56 956

100

58 282 590

445 734 032

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 december 2020

Nyckeltal
2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

Mkr

22.516

19.009

15.348

13.243

11.033

Tillväxt

%

+18,5

+23,9

+15,9

+20,0

+12,2

Operating profit

Mkr

2.829

2.344

1.980

1.700

1.385

Rörelseresultat

Mkr

2.667

2.182

1.871

1.614

1.292

EBITDA-marginal

%

15,6

15,7

16,4

16,5

16,2

Rörelsemarginal

%

12,6

12,3

12,9

12,8

12,6

Vinstmarginal

%

11,8

11,5

12,2

12,2

11,7

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

2.479

2.026

5.156

531

3.098

Operativt kassaflöde

Mkr

1.111

1.587

1.359

1.555

1.096

Disponibla likvida medel

Mkr

3.562

3.803

2.926

2.195

2.735

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

19,6

16,3

19,6

13,0

19,1

Eget kapital

Mkr

15.421

12.807

12.129

7.428

6.560

Return on equity

%

14,8

13,7

14,9

18,0

16,6

Equity/assets ratio

%

47,7

45,8

46,6

39,9

36,2

Andel riskbärande kapital

%

51,1

49,2

50,7

44,5

40,8

Sysselsatt kapital

MKr

24.660

21.783

20.665

14.710

14.411

Avkastning på sysselsatt kapital

%

13,0

11,5

11,8

12,1

12,1

Avkastning på totalt kapital

%

10,0

9,0

9,4

9,6

9,6

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,75

0,70

0,69

0,72

0,71

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

60,0

70,1

70,4

98,0

119,7

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1,7

1,9

2,4

2,5

3,3

Räntetäckningsgrad

ggr

8,8

9,6

9,6

12,3

7,6

Medeltal anställda

st

16.569

14.271

11.869

10.545

9.726

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.