Investerare


Pressmeddelanden

Nyheter

Rapporter

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Philip Buller

Berenberg

Gustav Österberg

Carnegie

Viktor Trollsten

Danske Bank Equity Research

Douglas Lindahl

DNB Bank Markets

Anna Lindholm Widström

Handelsbanken Capital Markets

Johan Sjöberg

Kepler Cheuvreux

Pam Liu

Morgan Stanley

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Fredrik Moregard

Pareto

Fredrik Agardh

SEB Equity Research

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

164 373 736

245 491 250

45.92

Schörling/MEXAB Industri AB

68 756 624

63 313 990

18.68

State Street Bank and Trust Co


151 345 725

3,68

Alecta Pensionsförsäkring


116 672 000

2.84

JP Morgan Chase Bank N A


116 488 371

2,83

BNY Mellon NA


52 784 934

1,28

Northern Trust Company


40 297 257

0,98

Clearstream Banking S A


27 610 277

0,67

Brown Brothers Harriman & Co


26 890 618

0,65

SIX SIS AG


26 508 042

0.64

JP Morgan SE Luxembourg B


25 688 325

0.62

AMF Tjänstepension AB


22 500 000

0,55

CBNY Norges Bank


20 763 457

0.50

Andra aktieägare (119,945 st)


829 313 782

20,16

Totalt

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 29 juli 2022

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

88 644

73.87


10 398 342

0.52

501-1 000

10 511

8.76


7 988 093

0.40

1 001-2 000

7 141

5.95


10 813 135

0.54

2 001-5 000

6 083

5.07


20 217 465

1.00

5 001-10 000

2 948

2.46


21 531 251

1.07

10 001-20 000

1 914

1.60


28 478 969

1.41

20 001-50 000

1 404

1.17


43 802 262

2.17

50 001-100 000

655

0.55


44 520 160

2.21

100 001-500 000

443

0.37


89 925 170

4.46

500 001-1 000 000

71

0.06

 

51 990 647

2.58

1 000 001-5 000 000

114

0.10

5 197 976

231 384 138

11.73

5 000 001-10 000 000

30

0.03

30 929 760

177 154 972

10.32

10 000 001 -

37

0.03

197 002 624

1 044 731 524

61.59

Totalt

119 995

100

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 29 juli 2022

Nyckeltal
2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

Mkr

30.832

27 146

25 342

22 516

19 009

Tillväxt

%

+13,6

+7,1

+12,5

+18,5

+23,9

Rörelseresultat

Mkr

4.438

3 880

3 038

2 829

2 344

Rörelseresultat efter finansnetto

Mkr

4.318

3 658

2 836

2 667

2 182

EBITDA-marginal

%

18,6

18,8

16,1

15,6

15,7

Rörelsemarginal

%

14,4

14,3

12,0

12,6

12,3

Vinstmarginal

%

13,9

13,5

11,2

11,8

11,5

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

1.790

3 692

2 059

2 479

2 026

Operativt kassaflöde

Mkr

2.020

3 914

1 904

1 111

1 587

Disponibla likvida medel

Mkr

5.208

5 240

4 703

3 562

3. 803

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

17,4

12,9

18,1

19,6

16,3

Eget kapital

Mkr

21 657

17 737

17 604

15 421

12 807

Avkastning på eget kapital

%

17,3

16,1

13,5

14,8

13,7

Soliditet

%

49,9

46,3

47,3

47,7

45,8

Andel riskbärande kapital

%

53,1

49,7

50,6

51,1

49,2

Sysselsatt kapital

MKr

31 977

28 396

28 258

24 660

21 83

Avkastning på sysselsatt kapital

%

15,2

14,6

12,3

13,0

11,5

Avkastning på totalt kapital

%

11,2

10,9

9,4

10,0

9,0

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,75

0,72

0,73

0,75

0,70

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

47,7

60,1

60,8

60,0

70,1

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1,0

1,1

1,6

1,7

1,9

Räntetäckningsgrad

ggr

16,6

7,9

7,6

8,8

9,6

Medeltal anställda

st

20 433

18 740

16 994

16 569

14 271

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.