NIBE tar miljöansvar

  • Alla våra producerande enheter ska vara miljöcertifierade och arbeta med ständiga förbättringar för att minska negativ påverkan på luft och vatten
  • Vi genomför kontinuerligt omfattande investeringar i teknikutveckling och reningsutrustning i våra tillverkningsprocesser.
  • Ett systematiskt arbete enligt försiktighets- och substitutionsprincipen i samband med produkt- och processutveckling minskar vår miljöpåverkan.
  • Vi arbetar med energieffektivisering och användning av förnybar energi i ökad utsträckning.
  • Målsättningen är att minska mängdendeponi och farligt avfall genom att arbeta med en högre grad av återvinning.
  • Fastställda mål och mätetal följs upp på bolagsnivå för att följa utvecklingen och de strategiska målen följs upp på global nivå.
  • Vi följer regelbundet upp med platsbesök att miljöarbetet i våra verksamheter motsvarar våra krav.

Vi ser vårt miljöansvar i hela förädlingskedjan och strävar efter att minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln

Klimatpåverkan

En av våra största möjligheter är att bidra till minskad klimatpåverkan genom att minska utsläpp av växthusgaser från våra verksamheter. Den viktigaste åtgärden är en kontinuerligt pågående energieffektivisering i hela vår verksamhet.


Våra LCE-produkter stödjer en omställning mot en lägre koldioxidekonomi och hjälper kunderna att energieffektivisera samt konvertera till en Förnybar energianvändning. Genom satsningar inom produktutvecklingen, innebärande att ingående ämnen som till exempel köldmedium skall få en lägre CO2–ekvivalent, minskas produktens påverkan på miljön även när den är uttjänt.


Vi köper aktivt Förnybar el (GoO certifikat**) till våra verksamheter globalt. Även egen produktion av Förnybar el skall påbörjas genom installation av solpaneler.

Agenda 2030

NIBE:s hållbara värdeskapande stöder internationella initiativ. I linje med våra operativa prioriteringar och där vi ansåg det vara möjligt att utöva inflytande har vi valt att arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030.

UN Global Compact

Vi har också åtagit oss att följa FNs Global Compact som en allmänt accepterad plattform för ömsesidiga principer som kan tillämpas lika av alla våra företag, partners och leverantörer, var de än är i världen.


Miljöpåverkan

En annan stor möjlighet är att bidra till minskad miljöpåverkan är att optimera användningen av material i våra tillverkningsprocesser, vilket bidrar till minskad mängd avfall och utsläpp. Vi arbetar även med förbättringar som framkommit vid energikartläggningar.

 

Vår största direkta miljöpåverkan består av användning av naturmaterial och metaller. Andra områden som har stor påverkan är användning av kemikalier, emballage, energianvändning och generering av avfall. Dessutom förekommer en del övrig påverkan på luft, mark och vatten.

 

Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen under produkternas livscykel och vid ändringar i våra processer genom att göra förebyggande miljöriskbedömningar.

NIBE stödjer Agenda 2030 mål genom att

NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8
NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8

Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling. (Mål 9)

Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel. (Mål 12)

För Statistik, (Mer information)

Länk till årsredovisningen »