Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i NIBE Industrier AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Årsstämma 2023

NIBE Industrier AB’s årsstämma, kommer att hållas i Markaryd den 16 Maj 2023 i NIBEs nya värmepumpsfabrik, Verkstadsgatan 3.


Ledningsfilosofi

Våra affärsprinciper

Vi vill kombinera stark och hållbar tillväxt med god lönsamhet. Genom detta ökar vi värdet för våra aktieägare och skapar förutsättningarna för fortsatt god långsiktig utveckling.


Våra värderingar

Våra värden ger vägledning i hur NIBE ser frågor som påverkar hållbar utveckling. Vi har separerat dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod.Koncernövergripande hållbarhetsansvar

Det åligger det högsta beslutande organet i NIBE att införa hållbarhet i kärnverksamheten genom att formulera uppdrag, vision och strategi som tydligt anger vad vi vill uppnå.


Vår affärsstrategi består av en rad viktiga punkter som är direkt kopplade till hållbar utveckling. Dessa har lyfts fram i vår hållbarhetsstrategi , som i sin tur ligger till grund för våra hållbarhetsmål och handlingsplaner inom NIBE.

 

Ansvaret för att genomföra handlingsplanerna och nå mål ligger inom respektive affärsområde, där affärsområdeschef är ansvarig och rapporterar till VD. Till sitt stöd har de centrala hållbarhetsteamet, som förvaltas av hållbarhetschef som rapporterar till VD, lokala samordnare och hållbarhetsrådet.

Ledningssystem

NIBE följer globala ledningssystem för att upprätthålla kvalitet, miljö och säkerhet


Kvalitet- och miljöledningssystem är uppbyggt enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Idag är 94 % av våra produktionsenheter med fler än 10 anställda certifierade enligt ISO 9001 och 86 % av våra produktionsenheter med fler än 10 anställda är certifierade enligt ISO 14001. I framtiden, om nyförvärvade bolag inte är certifierade, kommer vi att tillåta två år för att utveckla ett certifierat ledningssystem.

Riskhantering

Vi bedömer våra risker systematiskt och analyserar trender och eventuella förändringar i prissättning, lagstiftning och på marknaden. Interna operativa risker styrs av ledningssystem och kontrollrutiner. Ett nytt riskhanteringssystemet lanserades 2015 som kommer att öka noggrannheten och översikten över våra analyser och åtgärder.

 

NIBEs bolag runt om i världen är själva ansvariga för att bedöma och övervaka deras hållbarhetsrisker. Riskbedömningar inklusive aspekter som ändrade legala krav, förändringar i kundernas krav, klimatförändringar och tillgången till råvaror, samt miljöpåverkan, och hälsa och säkerhet genomförs regelbundet. Enskilda bolagsstyrelser är ansvariga för att rapportera identifierade risker och handlingsplaner till affärsområdeschefer, och i vissa fall till NIBEs styrelse.

 

NIBEs hållbarhetsteam besöker de lokala produktionsbolag minst vart tredje år i syfte att kontrollera efterlevnaden och se till att NIBEs värderingar och affärsprinciper följs.

Hållbarhetsråd

Ett viktigt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor internt är NIBEs hållbarhetsråd, som leds av VD och har möten 2-3 gånger per år för att diskutera beslut, fokusområden, förändringar i den globala scenen, risker och möjligheter, och för att följa upp utfall. Hållbarhetsrådet består av VD, CFO, Hållbarhetschef, Hållbarhetscontroller och affärsområdeschefer. Dessutom tar Hållbarhetschefen del i det årliga strategimötet tillsammans med koncernledningen och styrelsen.

 

Affärsområdeschefer ansvarar inom sina enheter, för att följa den strategi som fastställts av styrelsen. I slutänden är det dock det högsta beslutande organet som är ansvarig för hela hållbarhetsarbetet.

 

För att se till att vi följer lagstiftningen och arbetar på ett effektivt sätt, har NIBEs ledningssystem för riskhantering, kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet. Det finns också ett system för att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv.

NIBEs leverantörer

NIBE har undertecknat FN: s Global Compact sedan 2014. Vi strävar efter att följa de 10 principer och främja dessa principer inom vår intressesfär. Våra kärnvärden är uttryckta i åtta grundläggande byggstenar som styr våra beslut och affärsbeteende i alla situationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer anammar samma uppsättning internationellt accepterade principer och tillämpar dem i all sin affärsverksamhet.


Vad vi förväntar oss

Vi förväntar oss tillförlitligt och ärligt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Leverantörerna måste följa lagstiftning och internationellt överenskomna principer som uttrycks i till exempel i FN: s Global Compacts 10 principer och ETI Base Code. Vi förväntar oss att löften hålls och att problem diskuteras med ett lösningsorienterat, öppet sinne. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska ge oss feedback som kan hjälpa oss att utvecklas till en bättre kund.Länkar

UN Global Compacts Länk till annan webbplats.

ETI Base Code Länk till annan webbplats.

NIBE Supplier Code of Conduct Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsrapporter

Från 2018 ingår hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen.

Efterlevnad

Efterlevnaden av vår policy kontrolleras regelbundet genom att utföra interna revisioner. Vi har också supportavdelningar och en whistle blower-funktion för att få omedelbar feedback om något inte fungerar som det ska.

UN Global Compact

NIBE vill stödja globala arbetet för effektiva företag och hög affärsetik . Vi är undertecknat FN: s Global Compact, internationella principer för ansvarsfulla företag


Länk till to UN Global Compact www.unglobalcompact.org. Länk till annan webbplats.

Policier (ENG)

NIBE tar ansvar

Vi ansvarar inte bara för verksamhetens finansiella resultat utan också för sociala och miljömässiga effekter. NIBE ansvar utgör koncernens ramverk för hållbarhetsarbetet inom fyra olika områden.