NIBE skapar energieffektivisering

Klimatförändringen – vår tids största utmaning

Vi på NIBE arbetar aktivt för att skapa produkter och system som är anpassade till moderna krav på hållbara energilösningar. Syftet är att öka energieffektivitet och andelen förnybar energi och på så sätt skapa långsiktigt värde, både för kunderna och för klimatet. Som alla internationella bolag påverkas vi av globala trender som vi kontinuerligt bevakar och utvärderar.

NIBE_DriversAndTrends2019

Energieffektivisering behövs för ett mer hållbart samhälle

En av de största utmaningarna för att nå ett globalt hållbart samhälle är att minska utsläpp av växthusgaser och bromsa pågående klimatförändring. Det finns en stor internationell medvetenhet om hur klimatförändringen som ger naturkatastrofer och extrema väderförhållanden hotar våra levnadsförhållanden, den biologiska mångfalden och den politiska stabiliteten i samhället.Den internationella ambitionen är att minska den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius, vilket kräver en utsläppsreduktion av växthusgaser med 70% fram till 2050 jämfört med 2010, en årlig reduktion om 6,5%. För att klara tillväxtmålen med en hållbar utveckling kräver det också att vi använder mindre ­energi per producerad enhet.

NIBE skapar energieffektivisering i hemmet

NIBE bidrar med sina produkter på ett naturligt sätt till den internationella ambitionen att hejda klimatförändringen och uppnå ett tillstånd av hållbarhet i världen.

 

Vi ser det som vårt ansvar att arbeta målinriktat för att åstadkomma en produktportfölj med hållbara energilösningar som stöder omställningen till ett fossilfritt samhälle med minskad energiförbrukning, samtidigt som vi minskar vår egen klimat- och miljöpåverkan i allt ifrån produktions- till leverantörs- och återvinningsledet.


En stor del av det som vi upplever som bekvämlighet, trivsel och trygghet i våra moderna hem, kommer från utrustning som använder energi till att värma, luftkonditionera, ventilera eller på annat sätt åstadkomma ett behagligt klimat för de som vistas där.

 

NIBE är närvarande i de flesta av den sortens utrustningar, antingen som tillverkare av produkter och systemlösningar eller som tillverkare av komponenter i utrustningarna.

NIBE – för en hållbar vardag

Energieffektiv och behaglig inomhuskomfort

 

En värmepump från NIBE är ett av de mest energieffektiva sätten att värma en bostad och den orsakar dessutom mindre koldioxidutsläpp än traditionell uppvärmning med fossila bränslen. Detta ger en god ekonomi och sparar miljön för såväl dagens konsumenter som för kommande generationer. Kombinerat med vattenburen golvvärme ger det också ett behagligt inomhusklimat.

Trygg tillgång till varmvatten med modern teknik

 

Att alltid ha tillgång till varmvatten är en betydelsefull del av vår levnadsstandard idag. NIBE ger en trygghet för hushållen genom sina driftssäkra och energisnåla varmvattenberedare. Tvättmaskin och torktumlare som underlättar vardagen för många behöver också vara energisnåla. Dessa innehåller flera komponenter som tillverkas av NIBE.

NIBE in kitchen

Energieffektiva komponenter till hushållsapparater

 

I dagens moderna kök finns många hushållsapparater som används flitigt. Flertalet av dem, som till exempel kaffemaskin, ugn och diskmaskin, är utrustade med komponenter från NIBE, vilka bidrar till att användningen blir så energieffektiv som möjligt.

NIBE in kitchen

Dagens kaminer sparar både pengar och miljön


En braskamin från NIBE höjer mysfaktorn i huset markant samtidigt som den sprider skön värme och blir en naturlig samlingspunkt under kyliga dagar och kvällar. Braskaminen sparar både pengar och miljön eftersom förbränningen är mycket effektiv och veden är en förnybar energikälla. Kaminen är också en trygg värmekälla vid elavbrott.

Fastigheter står för 40% av världens energianvändning

Världens samlade fastighetsbestånd står idag för cirka 40% av den totala energianvändningen och cirka en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, varav den största delen sker under användningsfasen. Eftersom fastigheter används under många år är dagens energi- och miljörelaterade produktval viktiga, då de kan påverka miljön under flera decennier framöver. Det krävs ett teknikskifte för att åstadkomma minskade utsläpp av växthusgaser från byggnader där fossila energislag måste fasas ut till förmån för energieffektiva system baserade på förnybar energi.
Den allt snabbare digitaliseringen med Internet of Things (IoT) är en viktig drivkraft för framtida affärer då den ger möjlighet till ökad kundnytta, djupare kundrelationer och nya affärsmöjligheter. Den nya generationen av produkter kommer att vara integrerade i ett ”ekosystem för välbefinnande” och olika bärbara digitala lösningar ger oss realtidsinformation mellan olika system och användare.   

NIBE skapar energieffektivisering i större fastigheter

Vi har energilösningar till större fastigheter. Vi värmer, luftkonditionerar och ventilerar. Ju större byggnad, desto större blir investeringen i utrustning för inomhuskomfort och desto viktigare blir det att välja rätt, såväl ur driftssäkerhets-, som ekonomi- och klimatsynpunkt. Nybyggnation av miljöcertifierade fastigheter ökar också starkt på flera marknader.

För att kunna certifieras krävs energieffektiva och miljövänliga installationer för inomhuskomfort och där kan vi erbjuda både fossilfria och energieffektiva lösningar. 

NIBE har kunskapen, erfarenheten och de tekniska lösningarna för att hitta det bästa konceptet till varje typ av fastighet, oavsett om det är ett flerfamiljshus, en industri, ett lantbruk, ett hotell, en kyrka eller ett slott.

NIBE – för hållbara fastigheter

Kostnadseffektiv inomhuskomfort i hotellanläggningar


Värme, luftkonditionering och ventilation utgör några av de största utgiftsposterna och även några av de största miljöaspekterna för kommersiella fastigheter. Med NIBEs hållbara digitala lösningar kan hela anläggningen för inomhuskomfort automatiseras och fjärrstyras. Värmepumparna ger energibesparing även i vänteläge och enheterna har aktiva kylmoduler som ger utmärkt luftkonditionering.

Fler satsar på energieffektiva lösningar i flerfamiljshus


I flerfamiljshus kan varje lägenhet antingen ha gemensam eller individuell uppvärmning men i båda fallen kan man ha en gemensam central för kontroll och övervakning med NIBEs konceptlösningar som gör att man kan optimera energianvändningen i fastigheten. Värmepumpen producerar förutom värme också varmvatten och möjliggör luftkonditionering.

NIBE in kitchen

Äldre fastigheter får nytt liv genom modern komfortteknik


Gamla slott och herrgårdar, ja till och med italienska vingårdar, innebär en särskild utmaning när det gäller att få ner kostnaderna för uppvärmning. I samband med renovering är det därför en god affär att investera i ett modernt värmesystem. NIBE kan bidra med kunskap och det senaste inom förnybar energiteknik, vilket gör att gamla fastigheter kan fungera klimatanpassat utan att förlora sin charm och skönhet. 

NIBE in kitchen

Stort behov av energieffektivisering i offentliga byggnader


Offentliga byggnader har traditionellt värmts upp med olja, gas eller kol. Det finns fortfarande väldigt många byggnader med sådan uppvärmning kvar som behöver bytas ut mot renare, modernare och miljövänligare teknik. NIBE erbjuder klimatisering baserad på exempelvis geotermisk energi, vilket gagnar såväl miljö som driftsekonomi.

Världens städer står för 80% av koldioxidutsläppen

Växande befolkning och koncentrationen till städer ökar belastningen på infrastruktur och behovet av resurser, framför allt energi. Tillsammans står städerna idag för 75% av världens energikonsumtion och för närmare 80% av koldioxidutsläppen. Efterfrågan på teknik som understödjer klimatomställningen kommer att öka och i takt med att denna teknik blir mer tillgänglig och marknaden växer,  kommer priserna att sjunka, vilket i sin tur kommer att bidra till ännu större efterfrågan.Befolkningstillväxt och urbanisering ökar också behovet av transporter av gods och människor. Transportsektorn betraktas som en av de största utmaningarna eftersom den svarar för en betydande andel av växthusgasutsläpp och energiåtgång. Det pågår mycket forskning och utveckling inom energioptimering och förnybar energi och vår uppfattning är att vi ligger i framkant inom vår bransch. 

NIBE skapar energieffektiv infrastruktur och ren teknik

NIBE finns representerade i industrin med utveckling och tillverkning av komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning. Många företag inom vitt skilda branscher, vilka kräver olika lösningar för sina specifika produkter, har hittat sin industripartner i NIBE.  


Privatbilismen och godstransporter på väg är en stor utmaning när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Flera länder driver därför idag stora projekt för förbättrad infrastruktur, särskilt inom spårbunden trafik. NIBE bidrar genom att leverera utrustning både till fordonen och för uppvärmning av spår och växlar, vilken styrs och regleras automatiskt. Vår produktutveckling i samarbete med affärspartners i transportsektorn resulterar kontinuerligt i nya lösningar för energioptimering och styrning. 

NIBE – för en hållbar infrastruktur och industri

Energieffektivisering inom transportsektor


Stora investeringsprojekt för förbättrad infrastruktur pågår runtom i världen, bland annat inom spårbunden trafik. NIBE bidrar genom att utveckla och leverera utrustning både till fordonen och för uppvärmning av spår och växlar, vilken styrs och regleras automatiskt.

Elektrifieringen bidrar till renare luft i städerna


Nya modeller av hybridfordon lanseras kontinuerligt för såväl persontrafik som för fordon avsedda för kommersiellt bruk. NIBE deltar aktivt i utvecklingen av produkter för effektivt energiutnyttjande och levererar exempelvis element för batterivärmare och kupévärmare genom att bland annat utnyttja bromsenergin.

NIBE in kitchen

Solceller är viktiga i vår strävan till att bli klimatneutrala


Med solceller på taket kan fastighetsägaren producera elektricitet för eget bruk, innan eventuellt överskott skickas vidare ut till elnätet. Det är fördelaktigt för klimatet och ger ett betydande tillskott, oavsett vilken uppvärmning som redan finns i fastigheten. Mest effektivt är att kombinera solceller med en värmepumpslösning.

NIBE in kitchen

Hög utvecklingstakt  på utrustning som räddar liv


Inom den medicintekniska industrin går utvecklingen snabbt framåt och nya lösningar räddar liv. NIBE bidrar med att ligga i framkant vad gäller utveckling av produkter baserade på folieelement för olika applikationer, exempelvis operationsbord, steriliseringsutrustning, DNA-analyser och respiratorer.