NIBE tar lokalt samhällsansvar

  • Våra värderingar hjälper oss från fall till fall hur vi ska prioritera för att värna om v åra medarbetare och deras familjer samt skydda våra intressen.
  • Som företag, gör vi vad vi kan lokalt där vi är etablerade, för att agera ansvarsfullt som en del av samhället.
  • Vi kräver att alla bolag i koncernen ska efterleva lagkrav, överenskomna avtal samt våra gemensamma principer och värderingar, oavsett i vilken typ av samhälle man befinner sig
  • Samarbete med lokala skolor, universitet och andra utbildningar skapar utvecklingsmöjligheter för båda parter.
  • Varje bolag har stor frihet att, inom ramarna för våra värderingar och affärsprinciper, själva besluta om lokala initiativ för att bidra till en positv utveckling på orten.
  • Vi ser ökad risk för konflikter i takt med klimatförändringarnas påverkan på naturen, vilket bland annat bidrar till brist på dricksvatten och livsmedel.

Som en del av samhället måste vi agera ansvarsfullt som företag

Arbetsförhållanden

Vi förväntar oss att alla bolag i koncernen ska uppfylla lagstadgade krav, avtal och kontrakt och våra gemensamma affärsprinciper och värderingar, oavsett vilken typ av samhälle bolagen finns i.


Vi granskar regelbundet att arbetsförhållandena i vår verksamhet uppfyller alla våra standarder. Platsbesök genomförs där ledningen uppmanas att presentera hur koncernens gemensamma policies och riktlinjer implementeras i verksamheten och hur de arbetar på de områderna.


Lokala samarbeten för framtiden

Vi samarbetar med flera skolor för att säkerställa god tillströmning av nya medarbetare till våra verksamheter på lång sikt. Ungdomar i alla åldrar bjuds in till att besöka våra olika verksamheter för att informeras om deras möjligheter och stimulera till studier.


Vi har också ett väl utvecklat samarbete med universitet och högskolor där vi både lokalt och internationellt erbjuder möjligheter till gemensamma utvecklingsprojekt, examensarbeten och praktik.


Hand in Hand

Sedan 2015 samarbetar vi med organisationen Hand in Hand, där vi gått in som donator till ett byprojekt. Syftet är att lyfta en hel by ur fattigdom. Kvinnor i mindre grupper utbildas och tränas i entreprenörskap och ekonomi. Därefter kan de söka mikrolån för att driva egna företag.


Utöver byprojektet har vi utökat engagemanget till att också stödja en flickskola i samma område. Där erbjuds skolgång för flickor som annars har en mycket sporadisk skolgång, om ens någon alls. Barnen uppmuntras utöver vanlig skola till sociala aktiviteter för att hitta sina talanger, bygga upp sitt självförtroende och att lära sig att ta hand om sig själva.

 

För att följa upp att våra insatser ger resultat har både byn och flickskolan besökts av oss och vi kan konstatera att vi verkligen gjort skillnad för både kvinnor och barn i området.

Mot nya höjder

Vi har under 2019 i Sverige aktivt deltagit i det regionala kunskapsprojektet "Mot nya höjder" som syftar till att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och matematik. Tusentals skolelever tillsammans med lärare har fått en unik möjlighet att besöka Nobelmuseets kreativa uställning Xperiment, som för närvarande är lokaliserad till våra lokaler i Markaryd.

Stöd till andra

I många samhällen där vi är större aktörer påverkas den lokala utvecklingen positivt genom vår närvaro och vårt behov av service. Som arbetsgivare, skattebetalare och partner för många lokala entreprenörer har vi en stor positiv påverkan på den lokala ekonomin och investeringar i infrastrukturen.


NIBE stödjer Agenda 2030 mål genom att

NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8

Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former. Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper. (Mål 16)