NIBE tar ansvar för sina medarbetare

  • Våra gemensamma värderingar och en tydlig uppförandekod skall vara vägledande i beslut och i det dagliga arbetet.
  • Genom vårt decentraliserade ledarskap, kan vi upprätthålla enkla organisationsformer med ett självständigt operativt ledarskap och lokal prägel.
  • Våra interna utbildningsinsatser och det utbildningssamarbete vi har med externa parter samt universitet och skolor bidrar starkt till vår möjlighet att långsiktigt säkerställa personalförsörjningen..
  • I länder med traditionellt korta anställningsformer är personalomsättningen hög men vi arbetar intensivt med att hitta vägar för att minska personalomsättningen i dessa länder.
  • Fastställda mål och mätetal följs upp på bolagsnivå för att följa utvecklingen och de strategiska målen följs upp på global nivå.
  • Vi följer regelbundet upp med platsbesök att arbetsförhållanden samt mångfald och likabehandling motsvarar våra krav.

Vår förmåga att behålla och locka duktiga, engagerade talanger är nyckeln till att uppnå våra mål idag och in i framtiden

 

Engagerade medarbetare

Genom våra gemensamma värderingar och en tydlig uppförandekod som vägleder i beslut och i det dagliga arbetet, kan vi upprätthålla enkla organisationsformer med ett självständigt operativt ledarskap. Det skapar engagemang hos medarbetarna och incitament till att utvecklas och utnyttja sin potential. Våra värderingar ingår därför som en naturlig del i vår introduktion av nyanställda.


För att trivas på NIBE är initiativkraft, ödmjukhet och sunt förnuft en vinnande kombination. Vi ska behandla varandra med respekt och ledare ska föregå med gott exempel när det gäller att leva upp till kraven på uppriktighet och rak kommunikation.

Kunskapsintensiv verksamhet

Vår verksamhet är kunskapsintensiv och under ständig utveckling. Lokalt i bolagen arbetar vi med att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov och ger kontinuerligt våra medarbetare möjlighet att utvecklas.

Nyckeltal2018


2019

Antal anställda

15.100

16.505

Norden

20%

19%

Europa

36%

36%

Asien

8%

10%

Nordamerika

36%

35%

varav kvinnor

38%

38%

Andel högskoleutbildade

13%

14%

Sjukfrånvaro

4,1%

3,8%

Goda arbetsförhållanden

Vi arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på alla våra anläggningar, för att skapa trygga arbetsplatser och minska ohälsa. Vårt yttersta mål är att uppnå arbetsplatser helt utan olycksfall, med delmålet att ha en olycksfallsfrekvens på mindre än sex olyckor per miljon arbetade timmar före utgången av 2020.

Mångfald och likabehandling

Våra medarbetare, med sina unika erfarenheter, kunskaper och talanger, skapar stort värde för vår verksamhet. Vi bedriver en global verksamhet med kulturella och sociala skillnader och det är därför viktigt för oss att ha en mångfalds- och likabehandlingspolicy.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi är verksamma i länder där begränsning av mänskliga rättigheter kan förekomma. Vårt ställningstagande gällande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter är sammanfattade i våra värderingar och vårt ställningstagande mot modernt slaveri och människohandel.

NIBE stödjer Agenda 2030 mål genom att

NIBE_SDG_GOALS_AGENDA2013_NO.8

Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet, samt värna om sysselsättning och tillväxt. (Mål 8)