NIBE tar ansvar

Vår inriktning mot hållbara energilösningar i världsklass, bidrar till det globala målet att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

 

Hela vår värdekedja, från vision till slutkund, ska utgå ifrån de principer för hållbarhet som finns i våra affärsprinciper och i våra värderingar, vilka är djupt rotade i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande.

 

Vi ansvarar inte bara för verksamhetens finansiella resultat utan också för sociala och miljömässiga effekter. NIBE ansvar utgör koncernens ramverk för hållbarhetsarbetet inom fyra olika områden

  


Vi arbetar med affärsansvar genom hela vår värdekedja.

Vi ser vårt miljöansvar i hela förädlingskedjan och strävar efter att
minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln.


Avgörande för att kunna nå våra mål idag och i framtiden är att kunna behålla och attrahera nya kompetenta engagerade medarbetare.


Som en del av samhället måste vi agera ansvarsfullt som företag.

Vårt hållbara värdeskapande stöder internationella initiativ

NIBEs vision att erbjuda hållbara energilösningar innebär att vi sedan länge haft en vilja att bidra till ett hållbart samhälle på det sätt vi kan. Genom att leverera långsiktigt hållbart värde till våra intressenter kan vi också behålla god lönsamhet och agera för att uppnå de globala utvecklingsmålen.

NIBE supports UN SDG Goals World-class Solutions in sustainable energy

FN:s globala hållbarhetsmål — Agenda 2030

I september 2015 antog medlemsländerna i FN globala mål för en hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals).

 

De 17 olika hållbarhetsmålen är vägledande för allas åtagande att etablera en tydlig plan och att vidta nödvändiga åtgärder fram till 2030, för att skapa en långsiktig hållbar utveckling, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 


För att uppnå dessa mål krävs ett stort engagemang av alla – både på internationell och nationell nivå. Det handlar om ett lagarbete och alla målen är lika viktiga. Som företag har vi ett ansvar att visa vägen och driva förändringar mot en mer hållbar framtid.  

 

Vi har i linje med vad som är prioriterat för vår verksamhet och där vi bedömt det som möjligt att påverka, valt att framför allt arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

NIBE’s åtagande Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.


NIBE UN SDG goal No7

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

NIBE’s åtagande Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet samt värna om sysselsättning och tillväxt.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 9

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

NIBE’s åtagande Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 11

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

NIBE’s åtagande Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.

.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

NIBE’s åtagande Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

NIBE’s åtagande Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former.

Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper.

UN Global Compact

För ett internationellt företag, kan nationell lagstiftning ibland komma till korta när det gäller att skapa samsyn och gemensamma riktlinjer i alla delar av en koncern. Vi har därför förbundit oss att följa UN Global Compact för att skapa en allmänt vedertagen plattform av gemensamma principer, som kan tillämpas lika av alla våra verksamheter, samarbetspartners och leverantörer oavsett var i världen de befinner sig.

NIBE supports UN Global Compact