NIBEs vision

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa, intelligenta och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena.


Basen för detta är NIBE- koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Vår position

En stor marknad med utrymme för tillväxt

NIBE har en stark marknadsposition i Europa och Nordamerika inom koncernens alla tre affärsområden. Våra ambitiösa tillväxtmål baseras på att vi ser att det fortfarande finns stor potential för såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt på ett globalt plan.

Affärsinriktningen möter visionen

Genom att målmedvetet utveckla vår produktportfölj, så att vi aktivt kan bidra till omställningen mot fossiloberoende teknik och ökad energieffektivitet, har vi goda möjligheter att möta efterfrågan och vår vision – att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

Sund företagskultur

Vår småländska bakgrund med lång tradition av hög produktivitet, god kvalitet samt en väl fungerande kostnadskontroll ger oss en tillitsorienterad, decentraliserad organisation som har stor flexibilitet att framgångsrikt möta marknadens helt nya eller varierande behov och villkor.

Koncernens gemensamma mål

Finansiella mål för långsiktig positiv utveckling

Tillväxt 20%

Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20% per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.

Rörelseresultat 10%

Rörelseresultatet för respektive affärsområde liksom för koncernen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen.

Avkastning på eget kapital 20%

Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20%.

Soliditet 30%

Soliditeten i koncernen ska inte understiga 30%.

Hållbarhetsmål för ansvarsfullt företagande

Ökad klimatnytta i vår produktportfölj

Målet är att 60% av vår omsättning ska utgöras av LCE-klassificerade produkter* före utgången av 2021 och därefter successivt ökas.

Kontinuerligt minskad energianvändning

Målet är att minska energianvändningen med 40% fram till 2030 jämfört med 2019 som basvärde, (mätt som MWh/Mkr i omsättning) och därefter sänkas ytterligare.

En trygg arbetsplats fri från olyckor

Det långsiktiga om än svåruppnåeliga målet är naturligtvis noll olycksfall. Delmålet är en olycksfallsfrekvens på mindre än 6 före utgången av 2023.

Säkerställt systematiskt kvalitets- och miljöarbete

Det långsiktiga målet är att 100% av våra produktions- enheter ska ha certifierade ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001.

FN:s globala hållbarhetsmål — Agenda 2030

SDG LOGO with UN EMBLEM

I linje med vad som är prioriterat för vår verksamhet och där vi bedömt det som möjligt att påverka, valt att framför allt arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030.

FN:s globala SDG mål (Sustainable Development Goals)

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

NIBEs åtagande

Mål 7. Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.

Mål 8. Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet samt värna om sysselsättning och tillväxt.

Mål 9. Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling.

Mål 11. Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.

Mål 12. Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.

Mål 16. Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former.Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper.