NIBEs Vision

Våra hållbara energilösningar i världsklass ska bidra till en snabbare omställning till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Brand promise

Hållbara energilösningar i världsklass

Vår affärsidé

Att erbjuda marknaden hållbara, högkvalitativa, innovativa, och energi­effektiva produkter och systemlösningar inom de tre affärsområdena.

 

Our mission

Att varje dag arbeta engagerat och klokt för att utveckla hållbara energilösningar i världsklass.


Koncernens gemensamma mål

Finansiella mål

Tillväxt 20%

Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20% per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.

Rörelseresultat 10%

Rörelseresultatet för respektive affärsområde liksom för koncernen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen.

Avkastning på eget kapital 20%

Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20%.

Soliditet 30%

Soliditeten i koncernen ska inte understiga 30%.

Hållbarhetsmål

Ökad klimatnytta i vår produktportfölj

Målet är att 60% av vår omsättning ska utgöras av LCE-klassificerade produkter* före utgången av 2021 och därefter successivt ökas.

Kontinuerligt minskad energianvändning

Målet är att minska energianvändningen med 40% fram till 2030 jämfört med 2019 som basvärde, (mätt som MWh/Mkr i omsättning) och därefter sänkas ytterligare.

En trygg arbetsplats fri från olyckor

Det långsiktiga om än svåruppnåeliga målet är naturligtvis noll olycksfall. Delmålet är en olycksfallsfrekvens på mindre än 6 före utgången av 2023.

Säkerställt systematiskt kvalitets- och miljöarbete

Det långsiktiga målet är att 100% av våra produktions- enheter ska ha certifierade ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001.

Reducera CO2 utsläpp från år 2019 till 2030

Vi har satt som mål att reducera våra direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) koldioxidutsläpp med 65% år 2030 jämfört med basår 2019. Målet är kopplat till våra fokusområden klimat och miljö samt användande av våra energieffektiva produkter som använder förnybar energi i verksamheten.

FN:s globala hållbarhetsmål — Agenda 2030

SDG LOGO with UN EMBLEM

I linje med vad som är prioriterat för vår verksamhet och där vi bedömt det som möjligt att påverka, valt att framför allt arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

NIBE’s åtagande Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.


NIBE UN SDG goal No7

Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

NIBE’s åtagande Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet samt värna om sysselsättning och tillväxt.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 9

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

NIBE’s åtagande Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 11

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

NIBE’s åtagande
Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.

.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

NIBE’s åtagande
Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

NIBE’s åtagande

Minska koldioxidavtryck genom användning av förnybar energi i verksamhet och i produktdesign.

NIBE UN SDG goal No7

Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

NIBE’s åtagande
Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former.

Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper.

Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.

Vår ledningsfilosofi är sammanfattad i Våra affärsprinciper och Våra värderingar.

Våra affärsprinciper

Vår ledningsfilosofi är djupt förankrad i åtta grundidéer som utgör fundamentet för hela vår verksamhet och skapar förutsättningarna för vår fortsatta framgång


Även om lönsamhet har högsta prioritet och är en grundförutsättning för vår fortsatta verksamhet, kommer vi aldrig att ge avkall på våra värderingar för att uppnå den.


Vår inställning är att långsiktig lönsamhet bara kan byggas på respekt för lagstiftning, hederlighet, gott samarbete och transparens.


Våra affärsprinciper finns tillgängliga på 20 språk.

 

Läs mer här »

Våra värderingar

Våra värderingar utgör en viktig del av vår ledningsfilosofi och företagskultur samt framhåller att vi vill agera som ett ansvarstagande företag gentemot människor i vår närhet, våra externa intressenter och miljön.


Värderingarna är djupt rotade i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande.


Vi arbetar konsekvent med att kommunicera vår värdegrund till alla medarbetare i koncernen.


Våra värderingar finns tillgängliga på 20 språk.


Läs mer här »