Our business principles

Våra affärsprinciper

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.  


Vår ledningsfilosofi bygger på framgångsfaktorer för tillväxt under lönsamhet och ansvar. Grundidéerna är sammanfattade under begreppet Våra affärsprinciper. I ett framgångsrikt företag går det inte att kompromissa med frågor som rör lönsamhet, kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Att känna till NIBE:s affärsprinciper är viktigt för oss alla. Detta gäller oavsett var i koncernen du befinner dig. 


Jag är övertygad om Våra affärsprinciper skall ge dig ett nödvändigt stöd i din vardagliga yrkesutövning. Det är den vardagliga och praktiska tillämpningen av dessa begrepp som skapar förutsättningar för hållbart värdeskapande inom NIBE.


Gerteric Lindquist

Our vision

Vision


Våra hållbara energilösningar i världsklass ska bidra till en snabbare omställning till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Business ideas

Affärsidé


Att erbjuda marknaden ­hållbara, högkvalitativa, innovativa och energi­effektiva produkter och systemlösningar inom de tre affärsområdena. 

Varumärkeslöfte

Hållbara energilösningar i världsklass. 

Objectives

MålsättningVår övergripande målsättning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet och skapa värdetillväxt för aktieägarna.


Vi ska också vara en intressant och utvecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder.


Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

Economic objectives

Koncernen har fyra ekonomiska målsättningar;


 • Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.
 • Rörelseresultatet för respektive affärsområde ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent av omsättningen.
 • Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20 procent.
 • Soliditeten i koncernen ska ej understiga 30 procent.
Our success factors

Våra framgångsfaktorer


Vår ledningsfilosofi bygger på åtta grundidéer, som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet.

 

Vid nyanställningar eller vid förvärv av företag är kännedomen om vår ledningsfilosofi oerhört viktig för att förstå vilken företagsanda och företagskultur som råder inom NIBE.

Profitability

1. God lönsamhet


 • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
 • är och har alltid varit NIBEs tradition
 • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
 • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter
 • ger handlingsfrihet och oberoende
Productivity

2. Hög produktivitet


 • är helt avgörande för god konkurrenskraft
 • produktivitetsfilosofi som bygger på att allt ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre
 • tidmätning skapar dessutom rätta förut-sättningar för korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och möjlighet till verksamhetsuppföljning
 • rörliga lönesystem baserade på tidmätning skapar god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner
Product development

3. Offensiv produktutveckling


 • är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
 • kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
 • fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
 • ger förutsättningar för god produktionsekonomi
Quality

4. Kvalitet i allt – kunden i centrum


 • våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
 • vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
 • vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
 • våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
 • en NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd
 • våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
 • vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
 • vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor
Expansion

5. Marknadsorienterad expansion • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
 • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
 • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent
Focus on three operations

6. Fokus på tre kärnverksamheter • skapar såväl intern som extern tydlighet
 • ger riskspridning och rimlig riskexponering
 • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
 • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv
Dedicated employees

7. Engagerade medarbetare • enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
 • gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
 • ledare ska föregå med gott exempel
 • initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.
 • alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
 • höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet
Long term relations

8. Långsiktighet


 • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
 • nyordning sker först efter noggrann prövning
 • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
 • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet
Our responsibility

Vårt ansvarÖvergripande ansvarig för tillämpningen och uppföljning av Våra affärsprinciper är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen.


Alla chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tillämpningen av principerna.


More information

Mer informationArbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net.


Våra affärsprinciper finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra affärsprinciper.


För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga hållbarhetsredovisningen.