Drivkrafter och trender

Vi på NIBE arbetar aktivt för att skapa produkter och system som är anpassade till moderna krav på hållbara energilösningar.

Syftet är att öka energieffektivitet och andelen förnybar energi och på så sätt skapa långsiktigt värde, både för kunderna och för klimatet. Som alla internationella bolag påverkas vi av globala trender som vi kontinuerligt bevakar och utvärderar.

Klimatförändringar
– vår tids största utmaning

En av de största utmaningarna för att nå ett globalt hållbart samhälle är att minska utsläpp av växthusgaser och bromsa pågående klimatförändringar.  

 

Det finns en stor medvetenhet internationellt om hur klimatförändringar som ger naturkatastrofer och extrema väderförhållanden hotar våra levnadsförhållanden, den biologiska mångfalden och stabiliteten i samhället.

 

Den internationella ambitionen är att minska den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius, vilket kräver en utsläppsminskning av växthusgaser med 70% fram till 2050 jämfört med 2010, en årlig minskning om 6,5%. Det finns dessvärre forskning som tyder på att det behövs ännu större minskningar av växthusgaser för att hejda klimatförändringarna.  

Vad gör NIBE

Våra produkter är i högsta grad bidragande till att påskynda omställningen till hållbara lösningar för att hejda klimatförändringarna.

Globalisering

Befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av transporter av gods och människor. Transportsektorn betraktas som en av de största utmaningarna eftersom de svarar för en betydande andel av växthusgasutsläpp och energiåtgång.

 

Det pågår mycket forskning och utveckling inom energioptimering och förnybar energi och vår uppfattning är att vi ligger i framkant inom vår bransch. 

Vad gör NIBE

Vår produktutveckling i samarbete med affärspartners i transportsektorn resulterar kontinuerligt i nya lösningar för energioptimering och styrning. 

Befolkningstillväxt och växande städer

Enligt FNs uppdaterade beräkningar kommer jordens befolkning att öka från dagens cirka 7,5 miljarder till närmare 10 miljarder 2050. I dag lever 55% av världens befolkning i större städer men år 2050 förväntas denna andel ha ökat till 70%.

Infrastruktur och ren teknik 

Växande befolkning och koncentrationen till städer ökar belastningen på infrastruktur och behovet av resurser, framför allt energi. Tillsammans står städerna idag för 75% av världens energikonsumtion och för närmare 80% av koldioxidutsläppen. Efterfrågan på teknik som understödjer klimatomställningen kommer att öka och i takt med att denna teknik blir mer tillgänglig och marknaden växer,  kommer priserna att sjunka, vilket i sin tur kommer att bidra till ännu större efterfrågan.

Vad gör NIBE

Vi tar ett tydligt initiativ i klimatfrågorna med våra hållbara energilösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt för både privata fordon och kollektivtrafik.

Digitalisering

Den allt snabbare digitaliseringen med Internet of Things (IoT) är en viktig drivkraft för framtida affärer då den ger möjlighet till ökad kundnytta, djupare kundrelationer och nya affärsmöjligheter. Om trenden håller i sig kommer 50 miljarder enheter vara uppkopplade till internet 2020. 

Vad gör NIBE

Vi satsar avsevärda utvecklingsresurser på styrning och kommunikation i våra produkter för att vara en del i det intelligenta hemmet och därmed minska energianvändningen.

Fastigheter

Världens samlade fastigheter står idag för cirka 40% av den totala energianvändningen och cirka en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, varav den största delen sker under användningsfasen. Eftersom fastigheter används under många år är dagens energirelaterade produktval viktiga, då de kan påverka miljön under flera decennier framöver.

Vad gör NIBE

Vi erbjuder hållbara och energieffektiva lösningar för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i alla typer av fastigheter.