Integritetspolicy

NIBE är en global koncern som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden och har mer än 17 200 anställda och närvaro i hela världen. Moderbolaget NIBE Industrier AB är sedan 1997 börsnoterat på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

NIBE Industrier AB, org. nr. 556374-8309 (“Vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med tjänster som vi tillhandahåller till dig. Vi värnar om din integritet och vill informera dig om varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina uppgifter. Dotterbolag kan behandla personuppgifter i högre omfattning och av annan karaktär än oss och kan därmed ha behov av en annorlunda och/eller mer omfattande policy.

Uppgifter om våra dotterbolag: www.nibe.com/sv/kontakt

Vi kommer behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och aldrig förmedla dem vidare internt eller till tredje part i marknadsföringssyfte. Om du har några frågor gällande denna policy eller de personuppgifter som vi behandlar avseende dig, vänligen kontakta oss via [email protected].

Personuppgiftsbehandlingar

Prenumeration av nyheter, pressmeddelanden och finansiella rapporter

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka ut nyheter, pressmeddelande och finansiella rapporter i enlighet med den prenumeration du anmält dig för och vanligen för att du är aktieägare eller kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att skicka ut nyhetsbrev och rapporter till de som önskar motta det.

Kategorier av uppgifter

 • E-post
 • Namn
 • Adress (om det har blivit angivit)
 • Bolagsnamn (om det har blivit angivit)
 • Efternamn

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt prenumerationen. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick eller genom att skicka din begäran till [email protected]

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer, såsom tryckeri och IT-leverantörer, som tillhandahåller tjänster för vår räkning.

Rekryteringsaktiviteter

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar ditt namn, adress, bild, CV och personligt brev för att genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att genomföra processen på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Om du har samtyckt till det behandlar vi dina uppgifter under en längre tidsperiod för framtida rekryteringsprocesser.

Kategorier av uppgifter

 • E-post
 • Namn
 • Efternamn
 • Adress
 • CV
 • Personligt brev

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Uppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, raderar vi antingen dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi inhämtar dina uppgifter från anlitade rekryteringsbyråer som hjälper oss i rekryteringsprocesser. Du som ansöker kan även ha lämnat in dina personuppgifter till oss. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till rekryteringsföretag för att möjliggöra en effektiv och bra rekrytering.

Dina personuppgifter kan lämnas till våra koncerninterna bolag inom EU/EEA men även till länder utanför EU/EEA såsom USA, Kina, Thailand, Malaysia etc. Det är endast aktuellt om du ansöker till tjänster hos våra dotterbolag som har verksamhet i länder utanför EU/EEA. Ditt samtycke inhämtas vid utlämnande av uppgifter utanför EU/EEA. Du kan begära en kopia av våra skyddsåtgärder genom att kontakta oss på angivna kontaktuppgifter.

Kommunikation

Ändamål och laglig grund

När du kontaktar oss via email, telefon eller fax behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp dina frågor eller synpunkter. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att bistå dig med service och bedriva affärsverksamhet.

Kategorier av uppgifter

 • E-post
 • Namn
 • Adress
 • Uppgifter som du självmant uppger
 • Efternamn

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som vi behandlar ditt ärende.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Efterlevnad av tillämplig bokförings- och skatterättslig lagstiftning eller bevarande av data för försvar av rättsliga anspråk

Ändamål och laglig grund

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig bokföringslag och skatterättslig lagstiftning. Den rättsliga grunden är fullgörande av rättsliga förpliktelser.

Vi kan även komma att spara dina uppgifter för att försvara oss vid rättsliga tvister i enlighet med preskriptionslagen.

Kategorier av uppgifter

 • E-post
 • Namn
 • Personnummer
 • Annan personlig information som kan påvisa en transaktion
 • Adress
 • Efternamn

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter under den tid som bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning och preskriptionslagen stadgar.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi kan komma att lämna nödvändig information till våra revisorer och berörda myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke i det enskilda fallet.

Aktieägarinformation

Ändamål och laglig grund

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att administrera och genomföra bolagsstämmor och för att kunna vidta de åtgärder som vi är skyldiga att fullgöra inom ramen för hantering av aktieboken. Därutöver kan vi komma att behandla dina uppgifter för att hantera kommunikation som du som aktieägare eller kontaktperson hos bolag som är aktieägare initierar för att besvara förfrågningar och hantera synpunkter.

När du är större ägare behandlar vi även dina uppgifter genom publicering av namn och aktieinnehav i delårsrapporter, årsredovisningar och på vår webbplats, etc.

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig och från Euroclear Sweden AB.

Om personuppgifterna inte lämnas eller hämtas in blir konsekvensen att vi inte kan utföra begärda åtgärder eller att vi inte kan registrera dig som aktieägare/föra in dig i aktieboken.

Kategorier av uppgifter

 •  Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Aktieinnehav
 • Röstinnehav
 • Aktieägarombud

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifter som behandlas om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Om ärendet rör kommunikation kring ditt aktieägande sparas uppgifterna tills att ärendet är avklarat.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter, Euroclear Sweden AB samt IT-leverantörer.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen). Du finner kontaktuppgifter via denna länk Länk till annan webbplats.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Vänligen skicka ovan nämnda förfrågningar till oss via [email protected]

Förändringar av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy inom ramen för gällande lagstiftning. Den senaste versionen av vår policy finns tillgänglig på vår hemsida.