Ledningsfilosofi

Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.

Vår ledningsfilosofi är sammanfattad i Våra affärsprinciper och Våra värderingar.

Våra affärsprinciper

Vår ledningsfilosofi är djupt förankrad i åtta grundidéer som utgör fundamentet för hela vår verksamhet och skapar förutsättningarna för vår fortsatta framgång

 

Även om lönsamhet har högsta prioritet och är en grundförutsättning för vår fortsatta verksamhet, kommer vi aldrig att ge avkall på våra värderingar för att uppnå den.

 

Vår inställning är att långsiktig lönsamhet bara kan byggas på respekt för lagstiftning, hederlighet, gott samarbete och transparens.

 

Våra affärsprinciper finns tillgängliga på 18 språk.

Våra värderingar

Våra värderingar utgör en viktig del av vår ledningsfilosofi och företagskultur samt framhåller att vi vill agera som ett ansvarstagande företag gentemot människor i vår närhet, våra externa intressenter och miljön.

 

Värderingarna är djupt rotade i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande.

 

Vi arbetar konsekvent med att kommunicera vår värdegrund till alla medarbetare i koncernen.

 

Våra värderingar finns tillgängliga på 20 språk.

Växla mellan policydokumenten genom att klicka på knapparna

Våra affärsprinciper

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.  

Vår ledningsfilosofi bygger på framgångsfaktorer för tillväxt under lönsamhet och ansvar. Grundidéerna är sammanfattade under begreppet Våra affärsprinciper. I ett framgångsrikt företag går det inte att kompromissa med frågor som rör lönsamhet, kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Att känna till NIBE:s affärsprinciper är viktigt för oss alla. Detta gäller oavsett var i koncernen du befinner dig. 

Jag är övertygad om Våra affärsprinciper skall ge dig ett nödvändigt stöd i din vardagliga yrkesutövning. Det är den vardagliga och praktiska tillämpningen av dessa begrepp som skapar förutsättningar för hållbart värdeskapande inom NIBE.

Gerteric Lindquist

Affärskoncept

Ansvarsfull expansion med fokus på internationalisering.

Vision

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena.

Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Mål

Vår övergripande målsättning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet och skapa värdetillväxt för aktieägarna.

Vi ska också vara en intressant och utvecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder.

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

Koncernen har fyra ekonomiska målsättningar;

 • Tillväxten ska genomsnittligt uppgå till 20 procent per år, varav hälften ska vara organisk och hälften förvärvad.
 • Rörelseresultatet för respektive affärsområde ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent av omsättningen.
 • Avkastningen på eget kapital ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 20 procent.
 • Soliditeten i koncernen ska ej understiga 30 procent.

Våra framgångsfaktorer

Vår ledningsfilosofi bygger på åtta grundidéer, som skapar kraften för fortsatt expansion under lönsamhet. Vid nyanställningar eller vid förvärv av företag är kännedomen om vår ledningsfilosofi oerhört viktig för att förstå vilken företagsanda och företagskultur som råder inom NIBE.

1. God lönsamhet

 • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
 • är och har alltid varit NIBEs tradition
 • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
 • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.
 • ger handlingsfrihet och oberoende

2. Hög produktivitet

 • är helt avgörande för god konkurrenskraft
 • produktivitetsfilosofi som bygger på att allt ständigt kan förbättras och att det som inte mäts inte kan göras bättre
 • tidmätning skapar dessutom rätta förut-sättningar för korrekta kalkyler, sunda investeringsunderlag och möjlighet till verksamhetsuppföljning.
 • rörliga lönesystem baserade på tidmätning skapar god produktivitet, högt tidsutnyttjande och rättvisande löner

3. Offensiv produktutveckling

 • är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
 • kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
 • fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
 • ger förutsättningar för god produktionsekonomi

4. Kvalitet i allt – kunden i centrum

 • våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
 • vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
 • vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
 • våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
 • en NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd.
 • våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
 • vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
 • vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor

5. Marknadsorienterad expansion

 • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
 • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
 • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.

6. Fokus på tre kärnverksamheter

 • skapar såväl intern som extern tydlighet
 • ger riskspridning och rimlig riskexponering
 • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
 • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv

7. Engagerade medarbetare

 • enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
 • gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
 • ledare ska föregå med gott exempel
 • initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.
 • alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
 • höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet

8. Långsiktighet

 • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
 • nyordning sker först efter noggrann prövning
 • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
 • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet

Vårt ansvar

Övergripande ansvarig för tillämpningen och uppföljning av Våra affärsprinciper är koncernchefen som i det praktiska, dagliga arbetet sedan delegerat ansvaret till varje juridisk enhet inom koncernen.

Alla chefer ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande fungerar som en förebild i fråga om tillämpningen av principerna.

Mer information

Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net.

 Våra affärsprinciper finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra affärsprinciper.

För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga hållbarhetsredovisningen.

Våra värderingar

Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.

Genom att följa Våra värderingar bidrar du till NIBEs hållbara utveckling och den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag är övertygad om att var du än i världen befinner dig kommer du att göra en förstklassig insats.

Gerteric Lindquist

NIBE tar ansvar

Vårt hållbara värdeskapande stöder internationella initiativ

Genom att leverera långsiktigt hållbart värde till våra intressenter kan vi också behålla god lönsamhet och agera för att uppnå de globala utvecklingsmålen.

Vi har i linje med vad som är prioriterat för vår verksamhet och där vi bedömt det som möjligt att påverka, valt att framför allt arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

Våra värderingar

Våra värderingar ger dig vägledning i hur NIBE ser på frågor som rör hållbar utveckling*. Vi har delat in dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod. De utgör tillsammans med Våra affärsprinciper grunden i vår affärsverksamhet.

Våra värderingar visar också för kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter hur vi ser på dessa frågor.

Uppförandekod

Uppförandekoden utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning samt koncernens policys och riktlinjer ett ramverk för vår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i NIBE, oavsett var man befinner sig i världen. Den gäller också för alla minoritetsägda bolag inom NIBE.

Uppförandekoden visar också vad vi förväntar oss från våra affärspartners.Uppförandekoden ger övergripande vägledning inom åtta områden.

PoliciesInom ett antal områden kompletteras uppförandekoden av mer detaljerade policys, riktlinjer och ledningssystem.

1. Respekt för mänskliga rättigheter

Inom NIBE behandlar vi alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

 • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.Vi särbehandlar* inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
 • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal.
 • Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
 • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
 • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.

2. Goda arbetsförhållanden

Inom NIBE erbjuder vi god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.

 • Vi skapar goda relationer till våra medarbetare och förväntar oss ett engagemang i företagets utveckling.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Detta för att öka yrkesskickligheten och stärka den personliga och ekonomiska utvecklingen.Vi arbetar förebyggande för att minska risker för olyckor och arbetsskador.
 • Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och enligt lagar och avtal. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser.
 • Vi kompromissar inte i frågor som rör hälsa och säkerhet.

3. Minskad miljöpåverkan

Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.

*Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

 • Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
 • Vi lever som vi lär – detta innebär ökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
 • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen*.
 • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.

4. God affärsetik

Inom NIBE baseras affärsrelationerna och affärsmetoderna på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.

 • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
 • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
 • Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och verka för rättvis konkurrens.
 • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).
 • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
 • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.

5. Ansvarsfulla inköp

Inom NIBE gör vi ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.

 • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på NIBEs uppförandekod.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete
 • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas.
 • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

6. Produktansvar

Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för koncernens fortsatta utveckling.

 • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
 • Våra produkter ska uppfylla överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
 • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
 • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.

7. Samhällsengagemang

Inom NIBE engagerar vi oss i nätverk och samhällen där vi verkar.

 • Där det är möjligt ska vi engagera oss i de samhällen där vi har verksamheter och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
 • Vi ska arbeta för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till våra bolag.
 • Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
 • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.
 • Vi ska vara aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.

8. Transparens

NIBEs kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.

 • Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
 • Vi håller våra aktieägare informerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBE-aktierna är listade.
 • Alla medarbetare måste respektera tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka NIBEs konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad.

Nolltolerans och ständiga förbättringar

Inom några av uppförandekodens nyckelområden har vi nolltolerans mot avvikelser.

Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.

Inom andra områden arbetar vi systematiskt och målmedvetet med ständiga förbättringar.

Koncernens ansvar

Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av Våra värderingar. Till sitt stöd finns koncernens Hållbarhetsråd och koncernens Hållbarhetsteam.

Koncernen gör regelbundna uppföljningar och riskbedömningar av hur Våra värderingar tillämpas. Utveckling och prestanda redovisas i årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö bidrar till att Våra värderingar blir verklighet. Sådana system ska därför finnas vid alla enheter.

Våra värderingar i vardagen

I vardagen är ansvaret för hur Våra värderingar tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen. Uppförandekoden och policyn ska ingå i bolagens interna utbildningsprogram för både nya medarbetare och de som redan arbetar inom bolagen. Chefer ska agera på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av reglerna.

Våra affärspartners förväntas också följa Våra värderingar.

Ditt ansvar

Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt gällande lagstiftning.

Du förväntas leva upp till de riktlinjer som finns i Våra värderingar.

Det är också allas ansvar att hjälpa varandra att följa Våra värderingar.

Mer information

Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net.

 Våra värderingar finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra värderingar.

För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.