Our business principles

Våra värderingarVår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.


Genom att följa Våra värderingar bidrar du till NIBEs hållbara utveckling och den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag är övertygad om att var du än i världen befinner dig kommer du att göra en förstklassig insats.Gerteric Lindquist

Our business principles

NIBE tar ansvar


Vårt hållbara värdeskapande stöder internationella initiativ


Genom att leverera långsiktigt hållbart värde till våra intressenter kan vi också behålla god lönsamhet och agera för att uppnå de globala utvecklingsmålen.

Vi har i linje med vad som är prioriterat för vår verksamhet och där vi bedömt det som möjligt att påverka, valt att framför allt arbeta med sex av de 17 globala målen i Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

Our business principles

Våra värderingar


Våra värderingar ger dig vägledning i hur NIBE ser på frågor som rör hållbar utveckling*. Vi har delat in dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod. De utgör tillsammans med Våra affärsprinciper grunden i vår affärsverksamhet.

Våra värderingar visar också för kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter hur vi ser på dessa frågor.

*Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man kan se hållbar utveckling som en balans mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö

Code of Conduct

The Code of Conduct, together with the rules for company management and the Group's policies and guidelines, provides a framework for our operations. The code applies to employees, management and board members of NIBE, regardless of where in the world they are located. This also applies to all minority owned companies within NIBE.

The Code of Conduct also shows what we expect from our business partners. The Code of Conduct gives comprehensive guidance in eight areas. 

Policies

Within a number of areas the Code of Conduct is supplemented by more detailed policies, guidelines and management systems. 

Our business principles

1. Respekt för mänskliga rättigheter

Inom NIBE behandlar vi alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.


 • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.Vi särbehandlar* inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
 • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal.
 • Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
 • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
 • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.

*Särbehandling kan exempelvis avse kön, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning,nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.

Our business principles

2. Goda arbetsförhållanden

Inom NIBE erbjuder vi god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.
 •  Vi skapar goda relationer till våra medarbetare och förväntar oss ett engagemang i företagets utveckling.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. Detta för att öka yrkesskickligheten och stärka den personliga och ekonomiska utvecklingen.Vi arbetar förebyggande för att minska risker för olyckor och arbetsskador.
 • Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och enligt lagar och avtal. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser.
 • Vi kompromissar inte i frågor som rör hälsa och säkerhet.


Reduced environmental impact

3. Minskad miljöpåverkan

Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja.
 • Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
 • Vi lever som vi lär – detta innebär ökad användning av förnybar energi, hushållning med naturresurser, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder.
 • Vi identifierar risker för människor och miljö och tillämpar försiktighetsprincipen*.
 • Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna – från produktutveckling till att produkten tjänat ut.

*Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

Our business ethics

4. God affärsetik

Inom NIBE baseras affärsrelationerna och affärsmetoderna på att vi följer lagstiftningen och tillämpar god affärsetik.
 • Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners.
 • Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till affärspartners får bara avse egentliga varor eller tjänster.
 • Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och verka för rättvis konkurrens.
 • Alla medarbetare har rätt att utan risk för negativa personliga konsekvenser påtala ekonomiska och andra oegentligheter (whistleblower principen).
 • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
 • Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
Purchasing

5. Ansvarsfulla inköp

Inom NIBE gör vi ansvarsfulla inköp och ställer krav på våra leverantörer.
 • Vi samarbetar enbart med leverantörer som ställer upp på NIBEs uppförandekod.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer och utvärderar dem både innan och under vårt samarbete
 • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer. Detta kan innebära krav på förbättringsåtgärder eller att vårt samarbete avslutas.
 • Leverantörerna uppmuntras att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.Product liability

6. Produktansvar

Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för koncernens fortsatta utveckling.
 • Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling när de används av kunden – energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktiga ledord för oss.
 • Våra produkter ska uppfylla överenskomna och lagliga normer och standarder beträffande hälsa och säkerhet vid användningen.
 • Vi säkerställer att kunden snabbt får svar på produktfrågor och önskemål om information.
 • Vi har relevant och tydlig information om säker och miljöanpassad installation, användning, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande.


Social commitment

7. Samhällsengagemang

Inom NIBE engagerar vi oss i nätverk och samhällen där vi verkar.
 • Där det är möjligt ska vi engagera oss i de samhällen där vi har verksamheter och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer.
 • Vi ska arbeta för att nästa generation får ökade kunskaper om våra processer och produkter och söker sig till våra bolag.
 • Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners.
 • Vi bidrar inte till eller engagerar oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.
 • Vi ska vara aktiva i utvecklingssamarbeten med industriella nätverk, universitet och forskningsinstitut.


Transparency

8. Transparens

NIBEs kommunikation är rak, ärlig och följer gällande lagstiftning, regler och normer.


 • Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter där kommunikationen är baserad på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.
 • Vi håller våra aktieägare informerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier. Detta sker i enlighet med reglerna för de börser där NIBE-aktierna är listade.
 • Alla medarbetare måste respektera tillämpliga regler om bevarad sekretess för information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka NIBEs konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad.


Responsibility

Nolltolerans och ständiga förbättringar


Inom några av uppförandekodens nyckelområden har vi nolltolerans mot avvikelser.


Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.


Inom andra områden arbetar vi systematiskt och målmedvetet med ständiga förbättringar.

Responsibility

Koncernens ansvar


Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av Våra värderingar. Till sitt stöd finns koncernens Hållbarhetsråd och koncernens Hållbarhetsteam.


Koncernen gör regelbundna uppföljningar och riskbedömningar av hur Våra värderingar tillämpas. Utveckling och prestanda redovisas i årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.


Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö bidrar till att Våra värderingar blir verklighet. Sådana system ska därför finnas vid alla enheter.

More information

Mer information


Arbetar du inom koncernen hittar du Våra affärsprinciper, Våra värderingar, policys, riktlinjer och checklistor på koncernens intranät, one.nibe.net.


Våra värderingar finns på ett stort antal olika språk. NIBE:s årliga årsredovisning och hållbarhetsredovisning ger information om hur det går i arbetet med att göra verklighet av Våra värderingar.


För externa intressenter hänvisar vi till www.nibe.com där det finns tillgång till Våra affärsprinciper, Våra värderingar, uppförandekod, relevanta policys samt den årliga årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.