Strategiska fokusområden för god lönsamhet och hållbart värdeskapande

Våra mål har ett starkt fokus på lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande med sunda finanser. Våra strategier för att nå målen är väl beprövade och baseras på våra affärsprinciper med fokus på fyra strategiska områden; tillväxt med lönsamhet, innovation, marknadsorienterad expansion samt långsiktighet.

Tillväxt med lönsamhet 

Vårt totala tillväxtmål på 20% per år i genomsnitt ska till ena hälften uppnås genom organisk tillväxt och till andra hälften med strategiska förvärv. En uthållig tillväxt skapar förutsättningarna för god lönsamhet. 

Organisk tillväxt 

Utvecklingstakten för nya hållbara produkter och lösningar är hög, vilket resulterar i täta produktlanseringar. Parallellt sker en kontinuerlig vidareutveckling av våra verksamheter med en hög investeringstakt för att tillväxten ska resultera i god lönsamhet.


Förvärvad tillväxt

Vi prioriterar förvärv av starka varumärken och produkter som kompletterar vårt befintliga sortiment samt marknader som stärker vår ställning globalt. För att ett potentiellt förvärv skall vara intressant krävs att det tillför ny teknologi, etablerar oss på nya geografiska marknader och/eller ytterligare förstärker vår närvaro på marknader där vi redan finns.

Innovation med fokus på intelligenta energilösningar

Att alltid ligga i framkant med det mest attraktiva produktsortimentet är en nyckel till lönsam tillväxt. Genom hög produktutvecklingstakt, baserad på forskning och ny teknologi, kan vi erbjuda produkter och lösningar som tilltalar marknaden och samtidigt bidrar till minskad miljöpåverkan.

Den digitala teknikutvecklingen är inriktad på att göra framtidens energisystem runt om i världen mer uppkopplade, intelligenta, pålitliga och hållbara. NIBE är med och bidrar i den utvecklingen. Marknadsorienterad expansion i en alltmer hållbar värld

Globaliseringen av vår verksamhet ger oss möjlighet att finnas representerade på rätt plats med rätt aktör. Med vår decentraliserade organisation kan verksamheterna expandera och utvecklas lokalt på bästa sätt men samtidigt utnyttja fördelarna med att tillhöra en internationell koncern.

Långsiktighet

Sedan starten för snart 70 år sedan har vi skapat en global koncern med verksamhet och närvaro i hela världen samt en god plattform för vidare expansion under lönsamhet. Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande ligger bakom kontinuiteten och stabiliteten i koncernen. 

Geografisk fördelning av omsättningstillväxt

1989

300 Mjr

Geographical Growth NIBE 1989

2010

6,511 Mkr

Geographical Growth NIBE 2010

2019

25,342 Mkr

Geographical Growth NIBE 2018