Strategiska fokusområden som kombinerar god lönsamhet och hållbart värdeskapande

Våra mål har ett starkt fokus på lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande med sunda finanser. Våra strategier för att nå målen är väl beprövade och baseras på våra affärsprinciper med fokus på fyra strategiska områden; tillväxt med lönsamhet, marknadsorienterad expansion, innovation samt långsiktighet.

Hållbar tillväxt

Vårt mål är att den totala tillväxten uthålligt ska uppgå till 20% per år i genomsnitt för att skapa förutsättningar för god lönsamhet. Vår långsiktiga strategi är att förse marknaden med hållbara energilösningar i världsklass och därigenom bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle och minskat koldioxidavtryck. 

Internationella riktlinjer och initiativ

Vi följer och arbetar enligt ett antal internationellt erkända standarder, riktlinjer och principer. Våra riktlinjer och policyer är baserade på internationella konventioner och initiativ såsom Global Compact och ISO 26000 – internationell riktlinje för hantering av frågor kring socialt ansvarstagande – samt Institutet mot mutors näringslivskod (IMM). 


Årligen rapporteras vår utveckling till UN Global Compact enligt de principer som vi har undertecknat och förbundit oss att arbeta med i vår värdekedja. 

Vi stödjer FNs globala hållbarhetsmål (SDG) i sin helhet men ­fokuserar på sex av målen, vilka är tydligt kopplade till våra interna mål och handlingsplaner och som vi bedömer möjliga att påverka.

Marknadsorienterad expansion

Globaliseringen av vår verksamhet ger oss möjlighet att finnas representerade på rätt plats med rätt aktör. Med vår decentraliserade organisation kan verksamheterna expandera och utvecklas lokalt på bästa sätt men samtidigt utnyttja fördelarna med att tillhöra en internationell koncern.

God affärsetik

Vi investerar kontinuerligt i attraktiva marknadssegment i syfte att nå en optimal marknadsnärvaro och hållbar expansion globalt.

God affärsetik är det grundläggande ansvaret genom hela vår värdekedja. Våra affärsrelationer och affärsmetoder baseras på att vi följer lagstiftning och tillämpar god affärsetik. Vi följer internationella marknadskrav och sanktioner samt tillverkar eller säljer inte produkter som är förbjudna i några länder eller marknader. Individuella marknader kan ha lokala lagar och kundkrav som behöver följas. Vi är transparenta i vår kommunikation och rapportering och det är självklart för oss att följa lagar och krav.


Våra värderingar och affärsprinciper innebär nolltolerans mot ­korruption i alla former och gäller alla delar av vår verksamhet. Vår nolltolerans mot korruption kommuniceras tydligt med våra ­affärspartners. Förutom obligatorisk utbildning i antikorruption som alla exponerade medarbete måste genomföra kontinuerligt, uppmanas våra anställda att vara observanta, be om råd när man är osäker eller rappotera incidenter där man utsatts för någon form av muta eller annat oetiskt agerande. Dessutom finns koncernens visselblåsningspolicy översatt till alla lokala språk där vi har verksamhet.

Innovation med fokus på intelligenta energilösningar

Att alltid ligga i framkant med det mest attraktiva produktsortimentet är en nyckel till lönsam tillväxt. Genom hög produktutvecklingstakt, baserad på forskning och ny teknologi, kan vi erbjuda produkter och lösningar som tilltalar marknaden och samtidigt bidrar till minskad miljöpåverkan.

Den digitala teknikutvecklingen är inriktad på att göra framtidens energisystem runt om i världen mer uppkopplade, intelligenta, pålitliga och hållbara. NIBE är med och bidrar i den utvecklingen. 

Produkter och nyutveckling

Klimatpåverkan

Behovet av energi beräknas öka med 40% till 2040 enligt internationella bedömningar. Det innebär att de globala energieffektiviseringarna måste öka samtidigt som en omställning mot förnybar energiproduktion krävs och här är vi väl positionerade för framtiden. Energieffektivitet, ecodesign och livscykeltänkande är viktigt för oss.

Som exempel pågår ett intensivt produktutvecklingsarbete för att ersätta dagens köldmedium med nya som har lägre klimatpåverkan.I vår innovativa produktutveckling fokuserar vi på att minska produkternas klimatpåverkan genom hela livscykeln. Våra LCE-klassade produkter stödjer omställningen till ett lägre koldioxidavtryck och hjälper kunderna att energieffektivisera samt konvertera till en förnybar energianvändning.

 

Ett långsiktigt mål har fastställts på en 60% reducering på koldioxidindex till 0,9 fram till 2030 mot 2014 års index på 2,19, vilket är i linje med Agenda 2030.  

 

Största möjligheten att minska vår egen globala klimatpåverkan är att energioptimera samt sänka energiförbrukning och koldioxidutsläpp i våra produktionsenheter genom att eliminera fossilt bränsle och ersätta uppvärmningen med värmepumpslösningar, vilket pågår kontinuerligt. 

Långsiktighet

Sedan starten för 70 år sedan har vi skapat en global koncern med verksamhet och närvaro i hela världen samt en god plattform för vidare expansion under lönsamhet. Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande ligger bakom kontinuiteten och stabiliteten i koncernen. 

Affärsansvaret och relaterade risker 

Våra affärsprinciper och värderingar bygger på övertygelsen att stor frihet under ansvar inom alla områden skapar god lönsamhet och långsiktighet. Affärsansvaret och hållbarhetsansvaret utgör grunden för att leva upp till vår ledningsfilosofi och för en stabil koncern.


Vår styrningsmodell för varje individuellt bolag inom respektive affärsområde är tätt knutet till vår affärsmodell som bygger på lokala bolagsstyrelser och starka ledningar i bolagen. För att nå våra mål är ett bra ledarskap och goda relationer med medarbetare en förutsättning som i sin tur skapar en långsiktigt trygg och stabil arbetsplats.  Årligen genomförs en riskbedömning i vår utvärdering vad gäller affärsrisker enligt vår NIBE Internal Control Standard (NICS). Även korruptionsrisker utvärderas i riskutvärderingen.  


Riskbedömning och utvärdering av både nya och befintliga leverantörer och deras prestationer sker kontinuerligt, vilket ger oss en trygghet i valet av leverantör och fortsatt stärkt samarbete. Om vi i något undantagsfall skulle upptäcka oacceptabla risker eller ovilja till förbättringar leder det till att vi avslutar samarbetet.