Bolagsordning för NIBE Industrier AB (publ) 556374-8309§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är NIBE Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).


§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Markaryd.


§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva lednings- och administrativ verksamhet för bolagets dotterföretag ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor.


§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst enmiljardsexhundramiljoner (1.600.000.000) och högst tremiljardertvåhundramiljoner (3.200.000.000).


§ 6 Aktieslag och aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst trettio (30) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget och aktier av serie B får ges ut till ett såstort antal att de utgör högst etthundra (100) procent av antalet aktier som kan utges i bolaget.


Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.


Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna, skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier, som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande, kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att ny-tecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna kon­vertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.


Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, varvid skall gälla att A-aktieägare har rätt till nya aktier av serie A och B-aktieägare har rätt till nya aktier av serie B. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsord­ningen, ge ut aktier av nytt slag.


§ 7 Omvandling av aktier

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ord­ning.

Ägare till aktie av serie A skall äga påfordra att sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets sty­relse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.


§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.


§ 9 Revisorer
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan också utses lägst ett (1) och högst två (2) registre­rade revisionsbolag.


§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.


Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags­stämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.


§11 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler det på sätt nu anförts samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som skall deltaga i bolagsstämman.


§12 Orten för hållande av bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Markaryd.


§13 Årsstämma
Årsstämma hålles före juni månads utgång.
Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.


På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:


1. Val av ordförande vid stämman.


2. Upprättande och godkännande av röstlängd.


3. Godkännande av dagordning.


4. Val av en eller två justeringsmän.


5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.


6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i före­kommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.


7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt kon­cernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.


9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.


10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.


11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.


§ 14 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.


§ 15 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


§ 16 Hembud

Övergår aktie av serie A (A-aktie) från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget (förvärvaren), i andra fall än då A-aktie övergår till A-aktieägares barn, barnbarn eller barnbarnsbarn genom gåva, arv eller testamente, skall A-aktien genast, av förvärvaren, hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av A-aktien skall därvid styrkas.


När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen med­dela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lös­ningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om A-akties övergång. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.


Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om sam­tidigt flera A-aktier hembjudits, A-aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas i proportion till tidigare innehav av A-aktier bland dem, som framställt lösnings­anspråk.


Lösenbeloppet per A-aktie skall uppgå till en tiondel (1/10) av aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. För inlösen skall inga andra villkor gälla.


Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger förvärvaren bli registrerad för A-aktien.


Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.


Uppkommer i frågan om inlösentvist mellan förvärvaren och den som begärt inlösen skall sådan tvist avgöras genom skiljeförfarande enligt, vid tidpunkten då talan väcks, gällande svensk lag om skiljeförfarande.


Enligt 4 kap 29 § aktiebolagslagen (2005:551) inträder hembudsplikt enligt ovan för ett dödsbo om aktierna inte inom ett år från dödsfallet övergår till ny ägare.


_____________________


Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 11 maj 2021.