Delårsrapport 3 2020, Q3

Fortsatt god utveckling – stort fokus på hållbarhet och målmedveten mobilisering begränsar effekterna av Covid-19

  • Omsättningen ökade med 6,9% till 19.461 Mkr (18.205 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 11,9% till 2.182 Mkr (1.950 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,28 kr (2,97 kr)
  • Förvärv av serbiska TIKI Group, turkiska Üntes, nederländska Nathan, tyska Waterkotte,
    svenska VEÅ, italienska Termotech
  • Styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,40 kr/aktie för 2019


Den totala efterfrågebilden har av naturliga skäl präglats av ganska stora variationer under året. Efterfrågan skiljer sig dessutom mellan olika marknadssegment där de med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, haft en fortsatt god utveckling. Glädjande är också att efterfrågan inom halvledarindustrin uppvisat en god tillväxt och att såväl vitvarusektorn som fordonsindustrin har återhämtat sig efter halvårsskiftet. För kaminer, som betraktas som sällanköpsprodukter, har efterfrågan efter en svagare period i våras utvecklats mycket positivt igen. Efter nio månader kan vi med stor tillfredsställelse också konstatera att våra lokala ledningar tillsammans med alla anställda har kunnat mobilisera alla krafter och parera effekterna av den ojämna efterfrågebilden i samband med Covid-19. Detta har resulterat i en fortsatt god utveckling hittills i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling är avsedda att förstärka vår position ytterligare. Vårt interna effektiviseringsarbete liksom vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrad intensitet. Även om omvärldssituationen är synnerligen svårbedömd så är vår uppfattning att vår verksamhet fortsatt är robust, tack vare vår geografiska spridning, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap.”

”Styrelsen har mot denna bakgrund föreslagit att återinföra det ursprungliga utdelningsförslaget för verksamhetsåret 2019”, säger Gerteric Lindquist.

 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi fästa särskild uppmärksamhet på följande stycke på sidan 3 i delårsrapporten;
Till dessa osäkerhetsfaktorer kan utbrottet av Covid-19 läggas, vilket på bred basis förändrat situationen för de allra flesta av världens samhällen och företag, inklusive vårt eget. Medan vi under första kvartalet påverkades i relativt liten omfattning av utbrottet påverkades vi i större omfattning under kvartal två men situationen var ändå hanterbar. Under tredje kvartalet har en påtaglig förbättring inträffat avseende omsättning och resultat. Under inledningen av det andra halvåret försökte de flesta länder återgå till ett något mer normalt tillstånd men en andra virusvåg har tvingat många länder att återigen införa strängare regler i ett försök att hindra smittspridningen. Den ljusglimt som ändå kan anas vid horisonten är att ett eller flera vaccin tycks vara relativt nära att kunna börja användas i bred skala. Vår vana trogen kommer vi med största möjliga försiktighet och beredskap fortsätta att driva våra verksamheter på ett så normalt sätt som möjligt. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss trots allt försiktigt positiva till vår utveckling under årets sista kvartal och därmed året som helhet.

Press information

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 06) hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com 


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 november 2020
kl. 08.00 CET.