Bokslutskommuniké 2023 (Q4)

God utveckling 2023 – tydlig avmattning fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 16,4% till 46 649 Mkr (40 071 Mkr)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 6 331 Mkr (5 675 Mkr)
  Fjolårets resultat efter finansnetto positivt påverkat med 118 Mkr avseende engångshändelser;
  –114 Mkr under kvartal ett och +232 Mkr under kvartal två.
 • Vinsten per aktie uppgick till 2,37 kr (2,16 kr)
 • Aktieutdelning föreslås till 0,65 kr/aktie (0,65 kr/aktie)
 • Förvärv av kanadensiska Miles Industries, nederländska Climate for Life, portugisiska Solzaima, irländska Ceramicx samt danska LS Control med en sammanlagd årsomsättning på cirka
  3 miljarder kronor
 • Översyn av kostnadsmassan på grund av den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden under inledningen av 2024 – åtgärdsprogram initieras

Efterfrågeutvecklingen har under 2023 uppvisat stora variationer, såväl under året som mellan olika marknader och marknadssegment. Framför allt noterades en tydlig avmattning av den europeiska värmepumpsmarknaden i slutet av året ”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Tydliga orsaker

Framför allt har den avsevärda räntehöjningen, världen över, inneburit en kraftig inbromsning av nyproduktionen av bostäder. Exempelvis är nyproduktionen av bostäder i Sverige den lägsta sedan bankkrisen i början av 1990-talet.

Med sjunkande energipriser och tillverkarledets återställda leveranskapacitet från och med halvårsskiftet visade det sig att distributionsledens lager av värmepumpar vuxit sig för stora i relation till det verkliga kundbehovet. Sedan dess har det pågått lagerjusteringar för att återgå till en mer rimlig balans mellan producentled, distribution och slutkonsument och dessa justeringar förväntas pågå minst ett par kvartal ytterligare och möjligen under resten av året.

 

Till skillnad från i Nordamerika där man från politiskt håll skapat ett robust och långsiktigt motivationsprogram för omställning till fossilfri klimatisering, har politisk otydlighet i flera europeiska länder kring kommande bidragsutformning bidragit till stor ryckighet i efterfrågan.

 

Det försämrade säkerhetsläget i världen har också resulterat i uppsatta handelshinder mellan både länder och kontinenter, vilka också förorsakat tvära kast i efterfrågan.

 

Vi står starka inför framtiden

Vi har med stor kraft och målmedvetenhet arbetat med att parera de kraftiga svängningarna samtidigt som vi genomfört ett flertal strategiska förvärv som ger oss ökad marknadsnärvaro, nya produkterbjudanden och nya affärsmodeller. Vi kan därför lägga ytterligare ett helår bakom oss med såväl fortsatt omsättnings- som resultattillväxt.

Vi är sedan länge fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp. Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i denna marknad. Vi fastställde redan för fyra år sedan ett offensivt investeringsprogram på 10 miljarder kronor för att ytterligare förstärka vår marknads­position genom att möjliggöra en ännu snabbare produktutveckling och säkerställa en större produktionskapacitet. Huvuddelen av detta program är nu genomfört och resterande del kommer i huvudsak att genomföras under 2024/2025, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för de fortsatt goda framtida tillväxtmöjligheterna.

 

Inledningen av 2024 – Åtgärdsprogram initieras

Inledningen av 2024 bekräftar den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden. Detta har föranlett ett beslut om att initiera ett åtgärdsprogram avseende reduktion av personal och övriga fasta kostnader samt reduktion av lager och balansering av investeringar, framför allt inom Climate Solutions i Europa.

 

Åtgärderna avser främst en effektivisering av hela organisationen och kommer bland annat att beröra cirka 500 medarbetare. Programmet förväntas leda till årliga besparingar motsvarande cirka 600 Mkr med full effekt under 2025. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till 900 Mkr, vilka kommer att belasta kvartal ett.

 

”Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi optimistiska till vår långsiktiga utveckling även om läget i år är speciellt svårbedömt. Vi kommer med full kraft och på ett ansvarsfullt sätt att hantera situationen”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08.00 CET.