Delårsrapport 3, 2023 (Q3)

Fortsatt god omsättnings- och resultatutveckling

  • Omsättningen ökade med 23,2% till 34.993 Mkr (28.404 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 4.953 Mkr (3.904 Mkr)
    Fjolårets resultat efter finansnetto positivt påverkat med 118 Mkr avseende engångshändelser;
    –114 Mkr under kvartal ett och +232 Mkr under kvartal två.
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,89 kr (1,48 kr)
  • Förvärv av kanadensiska Miles Industries och nederländska Climate for Life samt portugisiska Solzaima och irländska Ceramicx

 

Efterfrågeutvecklingen har hittills varit övergripande god men med stora variationer mellan olika marknader och produktsegment. Vår starka position inom såväl renovering av fastigheter som produktsegment inriktade mot hållbara energilösningar ger oss en robust profil även i den för när­varande svagare ekonomiska omvärlden, vilken framför allt påverkar nyproduktionen av bostäder och de därtill hörande produktsegmenten”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

” I likhet med vad som noterades redan under senare delen av första halvåret har försörjnings­situationen av komponenter fortsatt att förbättras, vilket möjliggjort att våra egna leveranstider nu är tillbaka på normala nivåer.”

 

”De genomförda förvärven ger oss också ökad marknadsnärvaro, nya produkterbjudanden och goda insikter i nya affärsmodeller.”

 

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, vår fokusering på energieffektivisering och hållbarhet samt vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt optimistiska till 2023 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering.

 

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 08.00 CET.