Bokslutskommuniké, 2022 (Q4)

Starkt 2022 – delmålet på 40 miljarder passerades

  • Omsättningen ökade med 30,0% till 40.071 Mkr (30.832 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 5.675 Mkr (4.318 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,16 kr (1,65 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 0,65 kr/aktie (0,50 kr/aktie)
  • Engångskostnad på 114 Mkr avseende avveckling av den ryska verksamheten
  • Engångsintäkt på 232 Mkr vid avyttring av ytterligare 26% av aktierna i schweiziska
    Schulthess Maschinen AG
  • Förvärv av italienska Argoclima, kanadensiska Pacific Energy, tyska ELMESS-Klöpper Group, flera mindre kompletteringsförvärv samt kanadensiska Miles Industries (efter periodens utgång)


Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Denna insikt har dessutom kraftigt förstärkts efter Rysslands fasansfulla övergrepp på Ukraina. Även om material- och komponentförsörjningen varit vår största utmaning under året och skadat vår leveransförmåga, så har den successivt förbättrats. Under fjärde kvartalet kunde vi producera och leverera på en avsevärt högre nivå än tidigare, samtidigt som produktiviteten förbättrades. Såväl våra underleverantörers förmåga att ställa om till en helt annan efterfrågenivå som våra egna omfattande kapacitetsökningar har möjliggjort detta. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av omställningen till ett fossilfritt samhälle. De genomförda förvärven, inriktningen av vår egen produktutveckling och vårt omfattande investeringsprogram för ökad produktionskapacitet är avsedda att ytterligare förstärka vår marknadsposition. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus.

 

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på ansvarsfullt företagande, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigtoptimistiska till 2023 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 februari 2023 kl. 08.00 CET.