Delårsrapport 1, 2022 (Q1)

Stark inledning av året

  • Omsättningen ökade med 28,1% till 8.749 Mkr (6.831 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 906 Mkr (833 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,33 kr (0,31 kr)
  • Engångskostnader på 114 Mkr avseende avveckling av de ryska verksamheterna

Efterfrågebilden har varit mycket god inom alla tre affärsområdena under årets första kvartal och vi ser tre anledningar till detta. Vår tydliga hållbarhetsprofil är gynnsam när allt fler konsumenter inser att en viktig faktor för att lösa klimatförändringsfrågan är att komma bort från fossila bränslen. Renoveringstrenden, initierad under pandemin, har fortsatt med samma intensitet som tidigare. Utöver detta har den avskyvärda invasionen av Ukraina fått de flesta europeiska länder och dess invånare att inse att vi helt måste göra oss oberoende av rysk olja och gas, vilket driver på behovet av våra produkter ytterligare, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


”Försörjningssidan avseende råmaterial och komponenter har fortsatt att präglas av näst intill ett kaos. Våra underleverantörer har tyvärr inte kunnat ställa om till den mycket högre efterfrågan på grund av halvledarbrist, arbetskraftsbrist, komplexa och sårbara försörjningskedjor samt en fraktmarknad som präglas av stor osäkerhet och underkapacitet. Detta har i sin tur skadat vår leveransförmåga till alla våra kunder, vilket verkligen är beklagligt. I avvaktan på en förbättring, som vi fortfarande successivt bedömer ska äga rum under resten av året, gör vi allt som står i vår makt för att hjälpa våra kunder genom maximal flexibilitet i produktionen, ökade buffertlager samt omkonstruktioner när detta är möjligt. Underleverantörernas kraftiga prishöjningar har tvingat även oss att genomföra avsevärda prishöjningar. Dessa sker dock av naturliga skäl med en viss eftersläpning.


”Det självklara beslutet att efter Rysslands fruktansvärda övergrepp på Ukraina avveckla våra ryska verksamheter har belastat första kvartalets rörelseresultat med en engångskostnad på 114 Mkr i form av uppskattade nedskrivningar.”


”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 74) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08.00 CET.