Delårsrapport 2, 2021 (Q2)

Starkt första halvår

  • Omsättningen ökade med 16,3% till 14.621 Mkr (12.572 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 64,0% till 2.004 Mkr (1.222 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,76 kr (0,45 kr)
  • Förvärv av engelska Heat Trace Holdings


Efterfrågebilden har varit mycket god inom alla tre affärsområdena under första halvåret. Marknadssegment med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, har haft en fortsatt positiv utveckling. Det är också tydligt att slutkonsumenternas ändrade beteende på grund av pandemin har varit gynnsam för efterfrågan på produkter avsedda för renovering och modernisering av det egna hemmet. En akut brist på halvledare världen över innebär också klart ökade investeringsnivåer i halvledarproduktion, vilket gynnar vår elementverksamhet.”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”I takt med att världsekonomin börjat återhämta sig har vi under första halvåret noterat successivt förlängda leveranstider och avsevärda prishöjningar från allt flera av våra underleverantörer samt även rena komponentbrister. Hittills har vi ganska framgångsrikt kunnat parera detta, vilket trots allt möjliggjort en god volymtillväxt men vår bedömning är att utmaningarna kommer att bestå under en tid framöver. Vi fortsätter därför att anpassa oss till den rådande situationen med ett antal olika åtgärder.”

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. Genomförda förvärv, liksom inriktningen av vår egen produktutveckling, är avsedda att ytterligare förstärka vår position. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus.

 

”Även om omvärldssituationen är svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2021 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 68) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com Länk till annan webbplats.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08.00 CET.