Delårsrapport 2 2020, Q2

Fortsatt stabil utveckling – effekterna av Covid-19 har kunnat pareras relativt väl

  • Omsättningen ökade med 6,0% till 12.572 Mkr (11.856 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 8,3% till 1.222 Mkr (1.128 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,79 kr (1,71 kr)
  • Förvärv av serbiska TIKI Group, turkiska Üntes, nederländska Nathan, tyska Waterkotte, svenska VEÅ samt italienska Termotech (efter periodens utgång) 
  • Slutligt ställningstagande till eventuell utdelning för 2019 efter utgången av kvartal tre

 Efterfrågebilden har varierat mellan olika marknadssegment där de med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, haft en fortsatt god utveckling. Glädjande är också att efterfrågan inom halvledarindustrin uppvisat en god tillväxt. Såväl vitvarusektorn som den traditionella fordonsindustrin samt olje- och gasindustrin har däremot haft en svagare utveckling. För kaminer, som betraktas som sällansköpsprodukter, har efterfrågan efter en svagare period ökat igen under slutet av perioden. Även om Covid-19 har drabbat oss under första halvåret så har effekterna kunnat pareras relativt väl, vilket resulterat i en fortsatt stabil utveckling hittills i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. 

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling är avsedda att förstärka vår position ytterligare. Vårt interna effektiviseringsarbete liksom vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrad intensitet.” 

 

”Även om omvärldssituationen är synnerligen svårbedömd så är vår uppfattning att vår verksamhet fortsatt är robust, tack vare vår geografiska spridning, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap”, säger Gerteric Lindquist och tillägger att ”Ett slutligt ställningstagande till eventuell utdelning för 2019 kommer att tas av styrelsen efter utgången av kvartal tre.” 

 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi fästa särskild uppmärksamhet på följande stycke på sidan 3 i delårsrapporten; ”Till dessa osäkerhetsfaktorer kan utbrottet av Covid-19 läggas, vilket på bred basis förändrat situationen för de allra flesta av världens samhällen och företag, inklusive vårt eget. Medan vi under första kvartalet påverkats i relativt liten omfattning av utbrottet har vi under kvartal två visserligen påverkats i större omfattning men situationen har ändå varit hanterbar. Vi antar att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret.” 


Pressinformation

 En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 95) hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com 


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08.00 CET.