Delårsrapport 1 2020, Q1

Stabil inledning av året – relativt liten påverkan av Covid-19

  • Omsättningen ökade med 10,1% till 6.345 Mkr (5.763 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 7,9% till 574 Mkr (532 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,84 kr (0,82 kr)
  • Förvärv av serbiska TIKI Group, turkiska Üntes, nederländska Nathan, tyska Waterkotte samt svenska VEÅ (efter periodens utgång)

Efterfrågebilden har varierat mellan olika marknadssegment där de med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, haft en fortsatt god utveckling. Glädjande är också att efterfrågan inom halvledarindustrin uppvisat en god tillväxt. Vitvarusektorn har legat kvar på en i stort sett oförändrad nivå medan den traditionella fordonsindustrin liksom olje- och gasindustrin haft en svagare utveckling. På liknande sätt har marknadssegment med sällanköpskaraktär, såsom exempelvis kaminer, haft en svagare efterfrågan. Även om Covid-19 med full kraft har drabbat hela världen under slutet av kvartalet har koncernens omsättning och resultat hittills, endast i relativt liten omfattning påverkats av detta”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling är avsedda att förstärka vår position ytterligare. Vårt interna effektiviseringsarbete liksom vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrad intensitet.”

 

”Även om omvärldssituationen är synnerligen svårbedömd så är vår uppfattning att vår verksamhet fortsatt är robust, tack vare vår geografiska spridning, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap, säger Gerteric Lindquist.

 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi fästa särskild uppmärksamhet på följande stycke på sidan 3 i delårsrapporten;
”Till dessa osäkerhetsfaktorer kan utbrottet av Covid-19 läggas, vilket på bred basis förändrat situationen för de allra flesta av världens samhällen och företag, inklusive vårt eget. Medan vi under första kvartalet påverkats i relativt liten omfattning av utbrottet är vår bedömning att vi under kvartal två kommer att påverkas i större utsträckning men situationen bedöms ändå kunna bli hanterbar, vilket andra kvartalets inledning också indikerar. Vi antar dessutom att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret.”

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 03) hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com Länk till annan webbplats.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 maj 2020
kl. 08.00 CET.