Delårsrapport 3, Q3 2007

Fortsatt positiv utveckling för NIBE Element. Lager- och kostnadsanpassning för Villavärme

I dagens delårsrapport redovisar NIBE följande utveckling för januari – september 2007;

 

  • omsättningen uppgick till 3 869 Mkr (3 338Mkr)
  • resultatet efter finansnetto uppgick till 303 Mkr (326 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 2,25 kr (2,43 kr)
  • lager- och kostnadsreduktion för Villavärme och Brasvärme

 

- Flertalet totalmarknader för NIBE Element har fortsatt att utvecklas positivt medan den totala värmepumpsmarknaden såväl i Tyskland som i Sverige har försvagats. Brasvärmemarknaden i Tyskland och Danmark har dessutom haft en kraftig tillbakagång.

 

Följden har blivit en försäljning som är lägre än förväntad. Detta i kombination med kraftiga materialprishöjningar, som vi inte kunnat kompensera oss för, föranledde att vi den 20 september 2007 förvarnade om ett lägre resultat än föregående år, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

- Vi aviserade då kostnadsbesparingar i Markarydsenheten, som innebar att den fasta kostnadsmassan under 2008 skulle vara 50 miljoner kronor lägre än vad den är idag. Detta arbete pågår och innebär personaluppsägningar på cirka 60 personer samt sänkning av övriga fasta kostnader.

 

- Inom Element slutförs för närvarande sista fasen av omstruktureringsprogrammet innebärande en överflyttning av cirka 30 årsarbeten från Sverige till enheter i östra Europa och Asien.

 

- Även om det är både ovant och trist att resultatet går ner och naturligtvis sorgligt att säga upp duktiga medarbetare, så känner vi ändå stor tillförsikt inför framtiden. Vår marknadsbearbetning och produktutveckling pågår med oförminskad kraft och vi bedömer att våra produkter ”ligger rätt i tiden” där energibesparingar och miljömedvetenhet får allt större inflytande på marknaderna.

 

- För helåret 2007 gör vi bedömningen att omsättningsökningen för hela NIBE-koncernen kommer att uppgå till cirka 10% medan resultatet före skatt bedöms bli cirka 10% lägre än ifjol.

 

- Den nu noterade avmattningen har inte förändrat vår syn på NIBE-koncernens framtida tillväxtmöjligheter utan NIBEs långsiktiga målsättningar ligger fast, bland annat innebärande att vi senast 2011 skall uppnå en omsättning på 10 miljarder kronor med bibehållen god lönsamhet, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71