Delårsrapport 3, Q3 2005

Fortsatt god tillväxt för NIBE Industrier – avsättning till strukturreserv för NIBE Element

In its interim report for the period January to September 2005 published today the NIBE Group continues to show strong growth:

 

  • omsättningen ökade med 21% till 2.647 Mkr (2.183 Mkr)
  • rörelseresultatet före avsättning till strukturreserv ökade med 10,3%
  • avsättning till strukturreserv för NIBE Element på 70 Mkr
  • resultatet efter finansnetto och efter avsättning till strukturreserv minskade till 162 Mkr (241,6 Mkr, inklusive realisationsvinst på 24,4 Mkr)
  • vinsten per aktie under 9-månadersperioden januari – september 2005 uppgick till 4,44 kr (7,74 kr)

 

- Dagens delårsrapport innehåller en större variation än vanligt när det gäller NIBE. Vi upplever å ena sidan en mycket stark tillväxt och positiva tongångar inom affärsområdena Villavärme och Brasvärme medan det å andra sidan är litet tyngre för Element-området, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Precis som vi meddelade i augusti har vi under kvartal tre avsatt 70 Mkr till en strukturreserv för omstrukturering inom NIBE Element. Detta arbete är nu i full gång och vi är övertygade om att detta tillsammans med den ytterligare satsningen på produktutveckling och marknadsföring, inom ett par år kommer att leda till en tillfredsställande lönsamhet för affärsområdet.

 

- För affärsområdena Villavärme och Brasvärme fortsätter den positiva utvecklingen med god tillväxt och bra resultat. Båda områdena har haft lyckade produktlanseringar med nya värmepumpar respektive braskaminer och båda växer starkt på utlandsmarknaderna.

 

- Sammantaget har NIBE orubbad framtidstro inte minst mot bakgrund av de möjligheter vi ser internationellt. De kommande bidragen för konvertering från direktel och olja kommer dessutom att få en mycket positiv effekt på efterfrågan av markvärmepumpar under de närmaste fem åren. Ett frågetecken får dock sättas för den förskjutningseffekt som de kommande bidragen kommer att få på efterfrågan under årets kvarvarande veckor som normalt tillhör NIBE Villavärmes starkaste.

 

Den ovan beskrivna förskjutningseffekten gör det svårt att uppskatta NIBE Villavärmes resultat under den resterande delen av året.

 

Vår sammantagna bedömning är dock att koncernens helårsresultat åtminstone skall kunna ligga i nivå med fjolårets resultat justerat för realisationsvinsten i samband med avyttringen av Jøtulaktierna. Helårsresultatet kommer dessutom att påverkas av NIBE Elements strukturreserv på 70 Mkr, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71