Pressmeddelande

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Tisdagen den 17 maj 2022 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ). Stämman kunde återigen
hållas fysiskt i Markaryd.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 19 maj 2022.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Jenny Larsson, Hans Linnarson,
Anders Pålsson samt nyvaldes Eva Karlsson och Eva Thunholm. Till styrelseordförande omvaldes
Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:
Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 3.360.000 kronor, varav 960.000 kronor till ordföranden och
480.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare som incitament ska kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befatt­nings­­havaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattnings­havarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

För mer information:
Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 19.30 CET.