Pressmeddelande

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 14 maj 2020 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2019 och inledningen av 2020. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli allt viktigare i framtiden.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Vinstdisposition
Stämman beslöt att tills vidare balansera till stämmans förfogande stående vinstmedel i ny räkning. Det noterades att styrelsen beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 1 krona och 40 öre per aktie, men att styrelsen har för avsikt att senare under året överväga att föreslå en utdelning för verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Jenny Sjödahl samt nyvaldes Jenny Larsson. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

 

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:
Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 2 520 000 kronor, varav 840 000 kronor till ordföranden och
420 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

 

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt att ändra bolagsordningen dels avseende tidpunkt för avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma, dels hembudsklausulen avseende A-aktierna.

 

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare som incitament ska kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 21.00 CET.