Pressmeddelande

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 16 maj 2018 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

 

Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med drygt 1.100 personer som deltog i årsstämman i NIBEs lokaler i Markaryd.


Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.

 

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2017 och inledningen av 2018. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli allt viktigare i framtiden.

 

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 18 maj 2018.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Helene Richmond samt nyval av Jenny Sjödahl. Eva-Lotta Kraft som varit styrelseledamot sedan 2010 hade avböjt omval.


Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

 

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Benny Torstensson Informationschef: 0433-27 30 70

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-27 30 78

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00 CET.