Prospekt avseende NIBEs företrädesemissionen offentliggjort