Ansvarsfriskrivning


Viktig information

 

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av NIBE Industrier AB:s webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

 

 

Välj land där du är bosatt:

Ansvarsfriskrivning

 

Informationen i denna del av NIBE Industrier AB:s ("Bolagets") webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA"), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats ("Värdepapperna") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under U.S. Securities Act.

 

Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Ett erbjudande av Värdepapper i USA kommer att göras av emittenten och endast lämnas till ett begränsat antal investerare som både är befintliga aktieägare i NIBE och Qualified Institutional Buyers (enligt definitionen i Rule 144A under U.S. Securities Act) i enlighet med ett undantag från registreringskraven enligt U.S. Securities Act, förutsatt att de har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till NIBE. Investerare i USA som inte är Qualified Institutional Buyers kan därmed inte delta i erbjudandet, utnyttja teckningsrätter eller teckna nya aktier.

 

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av det prospekt och den information som finns tillgängligt på denna webbplats. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i bland annat Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna. Erbjudandet riktar sig bara till allmänheten i Sverige och Schweiz.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlaments och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

 

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige och Schweiz som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige och Schweiz. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Jag intygar därför att:

 

1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, och

 

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller Schweiz, eller (b) utanför Sverige eller Schweiz och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.


Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

You don't have access to this information.
Tillbaka till nibe.com