Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB

Vid NIBE Industrier AB:s (publ) extra bolagsstämma i Markaryd den 3 oktober 2016, beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 30 augusti 2016, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för NIBE Industrier AB:s aktieägare.

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden och motiven till företrädesemissionen som genomförs i syfte att bibehålla en fortsatt god förvärvskapacitet och därigenom även fortsättningsvis kunna realisera NIBE:s tillväxtstrategi.

 

Vid full teckning av företrädesemissionen kommer NIBE Industrier AB att tillföras ett belopp om cirka 3 024 MSEK och bolagets aktiekapital kommer att öka från 68 908 523,75 kronor till cirka 78 752 598,44 kronor. Antal aktier i NIBE förväntas att öka från totalt 441 014 552 varav 51 741 024 aktier av serie A och 389 273 528 aktier av serie B till högst 504 016 630 aktier varav 59 132 598 aktier av serie A och 444 884 032 aktier av serie B.

 

Den extra bolagsstämman beslöt vidare om ändring av bolagsordningens nuvarande punkter 4 och 5 (aktiekapitalets gränser samt antalet aktier), vilket är en förutsättning för att kunna genomföra nyemissionen.

 

Lydelsen av punkt 4 ändras från ”Aktiekapitalet skall vara lägst fyrtiomiljoner (40.000.000) kronor och högst åttiomiljoner (80.000.000) kronor” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor”.

 

Lydelsen av punkt 5 ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst tvåhundrafemtiosexmiljoner (256.000.000) och högst femhundratolvmiljoner (512.000.000)” till ”Antalet aktier skall vara lägst fyrahundramiljoner (400.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000)”.

 

För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget, vilka offentliggjordes den 27 september, 31 augusti 2016 och den 12 maj 2016.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08.00.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078


 

Fler pressmeddelanden om Emissionen här