Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 10 maj 2012 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 15 maj 2012.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Eva-Lotta Kraft och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Arvid Gierow.

 

Revisorer
Till revisorer för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2013, valdes Mazars SET Revisionsbyrå AB med auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemission med betalning genom apport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B att erläggas som betalning vid bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för årsstämman utgivna aktier av serie B.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078