Delårsrapport 1, 2024 (Q1)

Svagt första kvartal

Stora lagerneddragningar i distributionsleden, fortsatt höga räntor och unikt låg bostadsproduktion – successiv förbättring av efterfrågan förväntas under andra halvåret.

  • Omsättningen minskade med 18,5% till 9 494 Mkr (11 646 Mkr)
  • Justerade rörelseresultatet uppgick till 516 Mkr (1 755 Mkr)
  • Justerade resultatet efter finansnetto uppgick till 184 Mkr (1 654 Mkr)
  • Vinsten per aktie justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 0,02 kr (0,63 kr)
  • Översyn av kostnadsmassan på grund av den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden under inledningen av 2024 – åtgärdsprogram under genomförande


Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt svag under inledningen av 2024, vilket beror på en olycklig kombination av ett flertal försvagande faktorer. Vi befinner oss därför nu mitt uppe i genomförandet av det åtgärdsprogram som initierades den 16 februari i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Tydliga orsaker
I Europa pågår sedan slutet av 2023 arbetet med en återgång till mer normala lagernivåer i distributionsleden av framför allt värmepumpar men även braskaminer. Detta innebär att beställningarna till producentledet varit onormalt låga och inte motsvarat det antal produkter som faktiskt levererats och installerats hos slutkund. Hittills i år har exempelvis den europeiska värmepumpsmarknaden i tillverkarledet näst intill halverats.

Den avsevärda och relativt snabba höjningen av räntenivån har inneburit en kraftig inbromsning av nyproduktionen av bostäder, vilket i sin tur haft en kraftigt dämpande effekt på efterfrågan av såväl värmepumpar som braskaminer. Den höga räntenivån har också medfört en allmän återhållsamhet i konsumtionsledet.

Till skillnad från i Nordamerika där man från politiskt håll skapat ett robust och långsiktigt motivationsprogram för omställning till fossilfri klimatisering, är den politiska beslutskraften inte lika stark i Europa att ersätta fossila bränslen med hållbara alternativ som värmepumpar. Ansökningsproceduren för subventioner är ofta komplicerad och slutdatumet för användandet av fossila bränslen i befintliga fastigheter ligger nu upp till 20 år bort i tiden i vissa länder. Samtidigt är prisskillnaden mellan gas och el per kilowattimme oproportionerligt stor och då till elens nackdel.


Åtgärdsprogrammet genomförs

Vi vidtar nu åtgärder avseende reduktion av personal och övriga fasta kostnader samt reduktion av lager och balansering av investeringar för de just nu lägre försäljningsvolymerna. Samtidigt strävar
vi efter att skapa de optimala förutsättningarna för en väl dimensionerad och effektiviserad organisation när efterfrågeläget väl vänder.

Åtgärdsprogrammet kommer att leda till årliga besparingar motsvarande cirka 750 Mkr med full effekt från och med 2025. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till cirka 1 095 Mkr, vilka har belastat resultatet för kvartal ett.

 

Framtida utsikter
I det korta perspektivet bedöms de pågående lagerjusteringarna i distributionsleden vara huvudsakligen genomförda under andra kvartalet innevarande år. Efterfrågan i tillverkarledet bör därför successivt kunna förbättras under andra halvåret. Tydliga signaler om räntesänkningar bör dessutom bidra positivt till en successiv förbättring av konjunkturläget.

Vi är sedan länge fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp. Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i denna marknad.

Vi fastställde redan för fyra år sedan ett offensivt investeringsprogram på 10 miljarder kronor för att ytterligare förstärka vår marknads­position genom att möjliggöra en ännu snabbare produktutveckling och säkerställa en större produktionskapacitet. Huvuddelen av detta program är nu genomfört, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för de, som vi bedömer, fortsatt goda framtida tillväxtmöjligheterna.

 

 

Vi kommer med full kraft och på ett ansvarsfullt sätt att hantera den nuvarande besvärliga situationen. Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi optimistiska till vår långsiktiga utveckling även om läget just i år är speciellt svårbedömt.”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering på vår hemsida www.nibe.com Länk till annan webbplats..


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2024
kl. 08.00 CET.