Delårsrapport 2, 2023 (Q2)

Starkt första halvår

  • Omsättningen ökade med 27,6% till 23.479 Mkr (18.405 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 3.355 Mkr (2.453 Mkr)
    Fjolårets resultat efter finansnetto positivt påverkat med 118 Mkr avseende engångshändelser;
    –114 Mkr under kvartal ett och +232 Mkr under kvartal två.
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,28 kr (0,93 kr)
  • Förvärv av kanadensiska Miles Industries och nederländska Climate for Life samt portugisiska Solzaima och irländska Ceramicx (båda efter periodens utgång)

 

Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt god. Den huvudsakliga orsaken till detta är omställningen till ett mera hållbart samhälle i såväl Europa som i Nordamerika samt slutkonsumenternas parering av de fortsatt förväntade volatila energipriserna i Europa”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Försörjningssituationen har avsevärt förbättrats under senare delen av perioden då våra underleverantörers leveranskapacitet respektive leveranssäkerhet ytterligare förbättrats. Detta har i sin tur inneburit att vi successivt tagit oss tillbaka mot mera normala leveranstider och vår bedömning är att vi under andra halvåret ska ha återställt vår leveransförmåga.”

 

”De genomförda förvärven ger oss också ökad marknadsnärvaro, nya produkterbjudanden och goda insikter i nya affärsmodeller.”

 

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på ansvarsfullt företagande, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigtoptimistiska till 2023 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 08.00 CET.