Delårsrapport 3, 2022 (Q3)

Fortsatt stark utveckling

  • Omsättningen ökade med 26,6% till 28 404 Mkr (22 444 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 3 904 Mkr (3 175 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,48 kr (1,20 kr)
  • Engångskostnad på 114 Mkr avseende avveckling av den ryska verksamheten
  • Engångsintäkt på 232 Mkr vid avyttring av ytterligare 26% av aktierna i schweiziska Schulthess Maschinen AG
  • Förvärv av italienska Argoclima, kanadensiska Pacific Energy samt tyska ELMESS-Klöpper Group (efter periodens utgång)

Efterfrågebilden har varit synnerligen god inom alla tre affärsområdena under årets första nio månader. Den huvudsakliga anledningen till den fortsatt kraftiga efterfrågan är våra tre affärsområdens tydliga hållbarhetsprofil. Såväl den politiska målsättningen som slutkonsumenternas insikt är tydlig när det gäller behovet av att komma bort från beroendet av fossila bränslen för att lösa klimatförändringsfrågan. Efter Rysslands avskyvärda övergrepp på Ukraina har de allra flesta européer verkligen fått tydliggjort hur viktigt det är att vi så skyndsamt som möjligt måste göra oss av med beroendet av rysk olja och gas, vilket ytterligare driver på efterfrågan av våra produkter”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


”Vad gäller försörjningssidan och då framför allt komponenter, har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till en mycket högre efterfrågenivå och vi börjar nu märka av en tydlig förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Detta innebär inte att alla leveransstörningar från oss till våra kunder omedelbart kommer att vara avhjälpta men vi förväntar oss en successivt förbättrad situation under de närmaste månaderna och in på nästa år. Med den förbättrade materialförsörjningen och en stabilare prissituation samt de prisökningar vi själva tvingats genomföra är vår bedömning att rörelsemarginalen successivt kommer att kunna förbättras.”


”Eftersom vi bedömer fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena pågår ett mycket ambitiöst investeringsprogram. Investeringstakten kommer att fördubblas under de kommande tre till fyra åren och vi räknar med att investera drygt fem miljarder kronor enbart i utökad produktionskapacitet. Speciellt det pågående paradigmskiftet i marknaden avseende övergången från olja och gas till värmepumpar, kräver stor utökning av produktionskapaciteten."


”Det självklara beslutet att efter Rysslands invasion av Ukraina avveckla våra ryska verksamheter har belastat första kvartalets rörelseresultat med en engångskostnad på 114 Mkr i form av uppskattade nedskrivningar.”


”Strax innan halvårsskiftet avyttrades ytterligare 26% av aktierna i Schulthess Maschinen AG. Transaktionen är helt i linje med den avyttringsprocess som inleddes 2019 och innebär en stegvis avyttring av hela tvättmaskins- och torktumlarverksamheten. Transaktionen genererade en engångsintäkt på 232 Mkr.”


”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 55) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.


Registrering för deltagande Länk till annan webbplats.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 08.00 CET.