Delårsrapport 3, 2021 (Q3)

Fortsatt stark utveckling – god orderingång men ansträngd leveranssituation

  • Omsättningen ökade med 15,3% till 22.444 Mkr (19.461 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 45,5% till 3.175 Mkr (2.182 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,20 kr (0,82 kr)
  • Förvärv av engelska Heat Trace Holdings samt engelska Go Geothermal Ltd


Efterfrågebilden har varit ovanligt god inom alla tre affärsområdena under årets första nio månader. Marknadssegment med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, har haft en fortsatt positiv utveckling. Det är också tydligt att slutkonsumenternas ändrade beteende på grund av pandemin har varit gynnsam för efterfrågan på produkter avsedda för renovering och modernisering av det egna hemmet. En akut brist på halvledare världen över innebär också klart ökade investeringsnivåer i halvledarproduktion, vilket gynnar vår elementverksamhet.”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


” Världsekonomins återhämtning hittills i år har överraskat både i styrka och snabbhet. Tyvärr har denna glädjande men samtidigt oväntade utveckling medfört stora leveransstörningar, osäkra leveransbesked och rena komponentbrister från våra underleverantörer samt avsevärda prishöjningar. Hittills har vi ganska framgångsrikt kunnat parera detta, vilket trots allt möjliggjort en god volymtillväxt. På grund av den fortsatt stora osäkerheten på underleverantörssidan kommer emellertid även innevarande kvartal att leveransmässigt vara utmanande för oss. Vi fortsätter därför att med största möjliga kraft anpassa oss till den rådande situationen med ett antal olika åtgärder.”


”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. Genomförda förvärv, liksom inriktningen av vår egen produktutveckling, är avsedda att ytterligare förstärka vår position. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus.


”Även om omvärldssituationen är svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2021 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 58) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com Länk till annan webbplats.

 

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 november 2021 kl. 08.00 CET.