Delårsrapport 1, 2021 (Q1)

Stark inledning av året 

  • Omsättningen ökade med 7,7% till 6.831 Mkr (6.345 Mkr) 
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 45,1% till 833 Mkr (574 Mkr) 
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,26 kr (0,84 kr) 
  • Förvärv av engelska Heat Trace (efter periodens utgång) 

Efterfrågebilden har varit god inom alla tre affärsområdena under årets första kvartal. Marknadssegment med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, har haft en fortsatt positiv utveckling. Det är också tydligt att slutkonsumenternas ändrade beteende på grund av pandemin har varit gynnsam för efterfrågan på produkter avsedda för uppdatering av det egna hemmet. En akut brist på halvledare världen över innebär också klart ökade investeringsnivåer i halvledarproduktion, vilket gynnar oss.”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. 

 

”I takt med att världsekonomin börjat återhämta sig har vi successivt under kvartalet noterat förlängda leveranstider och avsevärda prishöjningar från allt flera av våra underleverantörer och även rena komponentbrister. Hittills har vi ganska framgångsrikt kunnat parera detta men vår bedömning är att detta besvärliga läge kommer att bestå under en tid framöver. Vi måste därför fortsätta att anpassa oss till den rådande situationen med ett antal åtgärder.” 

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. Genomförda förvärv, liksom inriktningen av vår egen produktutveckling, är avsedda att ytterligare förstärka vår position. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus.” 

 

”Även om omvärldssituationen är svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2021 som helhet”, säger Gerteric Lindquist. 

Press information

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 65) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering 


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08.00 CET.