Bokslutskommuniké 2007

2007 – ett starkt första och ett svagare andra halvår för NIBE

NIBE-koncernens verksamhetsår 2007 presenteras i dagens bokslutskommuniké.

 

  • Omsättningen ökade med 9 % till 5 402 Mkr (4 958 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto minskade till 445 Mkr (501 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,35 kr (3,74 kr)
  • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 1,15 kr/aktie
  • Förvärv av danska Lübcke Rail A/S och 25% av ryska CJSC EVAN

 

Efter flera års tillväxt på drygt 20%, kan 2007 summeras som ett något svagare år.

 

- Året började starkt men andra halvåret präglades av svagare totalefterfrågan på flera marknader och produktområden, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Efterfrågan har i huvudsak minskat på grund av borttagna bidrag och oro för sämre konjunktur. Vi är dock övertygade om att detta är fenomen av övergående karaktär och att våra produkter långsiktigt gynnas av stigande energipriser och behovet av effektiva och miljöriktiga uppvärmningsalternativ.

 

- Vi kan också notera att vi fortsätter ta marknadsandelar, tack vare framgångsrik produktutveckling och offensiv marknadsbearbetning.

 

- Med tanke på vårt ständiga arbete med produktutveckling, marknadssatsningar och produktivitets-frågor i kombination med de kostnads- och lagerreduktioner som genomförts under 2007, så är vår syn på 2008 försiktigt positiv men vi är naturligtvis beroende av omvärldens utveckling. Vi har en stark finansiell ställning, en fortsatt hög förvärvsambition och är också redo för fortsatt organisk expansion, säger Gerteric Lindquist.

 

Årsstämma äger rum den 14 maj 2008 kl. 17.00 i Markaryd.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71