Pressmeddelande

NIBE Group varslar 340 anställda i Sverige om uppsägning

Inledningen av 2024 har bekräftat en klart svagare efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden. För att på ett konsekvent och ansvarsfullt sätt hantera situationen, informerades den 16 februari i år om ett kommandeåtgärdsprogram avseende reduktion av huvudsakligen personal och fasta kostnader, framför allt inom NIBE Climate Solutions i Europa.

 

Vi vidtar nu dessa åtgärder för att dimensionera kostnader och bemanning för de just nu lägre försäljningsvolymerna men ser samtidigt till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en väl dimensionerad och effektiviserad organisation när konjunkturläget väl vänder. Koncernens bemanning i Sverige kommer genom programmet att anpassas med cirka 340 medarbetare varav 264 personer på NIBE AB och 40 personer på CTC AB. I övriga Europa kommer förhandlingar att inledas avseende personalneddragningar i ungefär motsvarande omfattning.


Vi är fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp och vi är synnerligen väl positionerade i denna marknad. Det är naturligtvis ett oerhört tungt beslut att behöva reducera bemanningen och att lojala medarbetare kommer att drabbas av arbetslöshet till följd av det pressade konjunkturläget men vi är helt besjälade av att ta oss igenom den här konjunktursvackan på bästa möjliga sätt för att ha ett riktigt bra utgångsläge när konjunkturen vänder upp igen ”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 mars 2024 kl. 10.59 CET.