Pressmeddelande

NIBE Group avyttrar ytterligare 26% av Schulthess Maschinen AG


NIBE Group avyttrar ytterligare 26% av Schulthess Maschinen AG (”Schulthess”) genom att
sälja motsvarande andel i ägarbolaget HC Holding Eta AG. Genom transaktionen blir NIBE med kvarvarande 25% av aktierna minoritetsägare i bolaget.

Transaktionen är helt i linje med den avyttringsprocess som inleddes 2019 och innebär en stegvis avyttring av tvättmaskins- och torktumlarverksamheten. NIBE sålde 100% av aktierna i Schulthess under 2019 till det nya schweiziska ägarbolaget HC Holding Eta AG och blev samtidigt majoritetsägare i detta bolag med en ägarandel på 51%. Helvetica Capital AG och deras schweiziska entreprenöriella investerare samt ledningen för Schulthess förvärvade resterande 49% av aktierna i ägarbolaget.

Avyttringen av ytterligare 26% av Schulthess kommer att generera en uppskattad reavinst i storleksordningen 170 MSEK under andra kvartalet 2022 för NIBE Group. Detta innebär att Schulthess inte längre kommer att konsolideras i NIBE Group.

Schulthess har varit ett dotterföretag inom NIBE Group sedan förvärvet av den börsnoterade schweiziska koncernen Schulthess Group AG i april 2011, inom vilken det tyska marknadsledande värmepumpsbolaget Alpha Innotec GmbH utgjorde den största delen och därigenom var anledningen till förvärvet.


Avyttringen ligger helt i linje med vad vi redan vid förvärvet klargjorde, nämligen att vi trots att varken tvättmaskiner eller torktumlare tillhör vår kärnverksamhet skulle fortsätta att agera som en ansvarsfull långsiktig ägare fram till dess att vi kunde hitta en annan ägarstruktur med affärsprinciper liknande våra egna för att på så sätt säkerställa bolagets långsiktiga utveckling”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Group.

”Vi har nu arbetat tillsammans med Helvetica Capital och deras schweiziska entreprenöriella investerare under tre år och känner att fundamentet till den framtida nya solida ägarstrukturen är på plats. Dessutom har bolaget en mycket professionell och mångårig ledningsgrupp med bolagets VD Thomas Marder och finansdirektör Martin Keller i spetsen, vilket är ytterligare en avgörande faktor för bolagets fortsatta utveckling. I egenskap av minoritetsägare kommer vi att följa bolagets utveckling med stort intresse, men vi avser att avyttra vår resterande ägarandel under den kommande tre- till fyraårsperioden”,fortsätter Gerteric Lindquist.

”Vi är mycket glada över att fortsätta utveckla Schulthess som ett oberoende företag tillsammans med NIBE som en långsiktig minoritetsägare samt den mycket kvalificerade ledningsgruppen i Schulthess. Företaget har återigen en schweizisk majoritetsägare i och med den nya ägarstrukturen och förfogar samtidigt över den flexibilitet som krävs för att fortsätta den framgångsrika tillväxtstrategin. Tillsammans med vårt nätverk av bransch- och teknikexperter ser vi fram emot att ta en ännu mer aktiv roll i Schulthess framtida utveckling. Schulthess mycket goda anseende på marknaden och företagets unika tekniska kompetens utgör en bra grund för framtida expansion och internationalisering”, säger Philipp Berner, Managing Partner på Helvetica Capital AG.

För mer information
Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433 273 000

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 11.45 CEST