Pressmeddelande

Avstämningsdag för aktiesplit i NIBE Industrier AB fastställd 

Vid NIBE Industrier AB:s årsstämma den 11 maj 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (s.k. split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i fyra aktier av samma serie (4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara den 26 maj 2021.

Sista dag för handel i NIBE:s aktie före uppdelningen är den 24 maj 2021. Första dag för handel i NIBE:s aktie efter uppdelningen är den 25 maj 2021. Detta innebär att aktiekursen från och med den 25 maj 2021 kommer att återspegla effekten av uppdelningen. Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 2 016 066 488, varav 233 130 360 aktier av serie A och 1 782 936 128 aktier av serie B.


Till följd av uppdelningen kommer aktierna i NIBE att fr.o.m. den 25 maj 2021 byta ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0015988001 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0015988019. Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

För mer information

Gerteric Lindquist, CEO, Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 maj 2021 kl. 08.30 CET.