Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 16 december 2020 hölls extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB (publ). Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning.

Stämman fattade beslut i följande fråga;


Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 18 december 2020.


För mer information
Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 december 2020 kl. 13.00 CET.