Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma avseende vinstutdelning för 2019

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.
På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.


Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar att, genom poströstning, delta i bolagsstämman ska;
dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") tisdagen den 8 december 2020,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 15 december 2020 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear tillhanda senast tisdagen den 15 december 2020.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear innan poströstning kan ske (rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och ska vara verkställd senast torsdagen den 10 december 2020. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före torsdagen den 10 december 2020 för att omregistrering ska hinna ske.


Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på NIBE Industriers webbplats, www.nibe.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear (som administrerar formulären å NIBE Industriers vägnar) tillhanda senast tisdagen den 15 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till NIBE Industrier AB, Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Länk till annan webbplats. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nibe.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.


Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.Förslag till beslut


Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Hans Linnarson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av NIBE Industriers styrelse.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)
Styrelsen föreslår att en justeringsman utses, och att Leif Gustavsson väljs, om han inte kan delta i mötet, annan person som föreslås av NIBE Industriers styrelse.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)
NIBE Industrier offentliggjorde den 30 mars 2020 att styrelsen, till följd av den pågående pandemin, beslutat att återkalla sitt förslag till utdelning om 1,40 kr per aktie och att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut i frågan om utdelning för 2019. Styrelsen har nu, givet bolagets fortsatt starka ställning avseende såväl eget kapital som likviditet, bedömt att förutsättningar föreligger för att betala en utdelning enligt det ursprungliga förslaget. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om vinstutdelning om sammanlagt 705.623.270,80 kronor, vilket motsvarar 1,40 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 18 december 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg onsdagen den 23 december 2020. Sista dag för handel i NIBE-aktien med rätt till utdelning är onsdagen den 16 december 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets fria egna kapital till 8.979 Mkr. Vid årsstämman den 14 maj 2020 fattades beslut om att det till stämmans förfogande stående beloppet skulle balanseras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3§ första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 8.979 Mkr. Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 8.273 Mkr av bolagets fria egna kapital.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear.


Övrigt
Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 504 016 622 aktier i bolaget, varav 58 282 590 är A-aktier och 445 734 032 är B-aktier. Totalt antal röster i bolaget uppgår till 1 028 559 932.

Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NIBE Industrier AB, Att: Christel Fritiofsson, Box 14, 285 21 Markaryd eller via e-post till [email protected] senast torsdagen den 10 december 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.nibe.com senast fredagen den 11 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler i Markaryd och på www.nibe.com, senast tre veckor innan bolagsstämman. Kopior av handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig i bolagets lokaler i Markaryd.

Markaryd den 23 november 2020
NIBE Industrier AB (publ)
STYRELSEN

För mer information

Gerteric Lindquist, CEO, Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2020 klockan 08.00 CET