Pressmeddelande

Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)

Enligt NIBE Industrier AB:s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att begära omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, har NIBE Industrier AB en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2020 har, på begäran av aktieägare, 250 000 aktier av serie A omvandlats till 250 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 028 559 932. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 504 016 622 aktier varav 58 282 590 utgör aktier av serie A och 445 734 032 utgör aktier av serie B.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30oktober 2020 kl. 08.00 CET.