Pressrelease

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Tisdagen den 14 maj 2019 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med närmare 1 000 personer som deltog i årsstämman i Sparbankshallen, Markaryd.
Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2018 och inledningen av 2019. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli allt viktigare i framtiden.

 

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2019.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Helene Richmond och Jenny Sjödahl. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

 

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:
Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 2 400 000 kronor, varav 800 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

 

Bemyndigande tillstyrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare som incitament ska kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 21.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433-273 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-273 078