Pressmeddelande

Kallelse till NIBEs årsstämma 2019

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019, kl 17.00 i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd. Obs! Ny lokal!


Mellan kl 14.00 och 16.00 är aktieägarna välkomna att besöka NIBE Stoves produktutställning på Skulptörvägen 10, NIBE Energy Systems produktutställning på Marknadscenter, Järnvägsgatan 17 samt Nobelutställningen på Hannabadsvägen 1 i Markaryd.


Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämma har aktieägare, som


dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken för bolaget onsdagen den 8 maj 2019,


dels till bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 8 maj 2019.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan – omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering kan vara tillfällig och ska vara verkställd före onsdagen den 8 maj 2019. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före onsdagen den 8 maj 2019 för att omregistrering ska hinna ske. 

Årsstämman hålls på svenska.


Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress NIBE Industrier AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per tel 0433-27 36 00 eller via www.nibe.com.


Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnum- mer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.


Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär för detta ändamål tillhandahålls via www.nibe.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på begäran. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Som bekräftelse på anmälan kommer NIBE Industrier AB att skicka ett inträdeskort, vilket ska medtagas till stämman och uppvisas vid inregistreringen.


Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande.
 • 2. Val av ordförande vid stämman.
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 • 5. Val av en eller två justerare.
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 7. Verkställande direktörens anförande.
 • 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • 9. Beslut om
 • a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 • b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
 • c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 • 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesupple- anter som ska väljas av stämman.
 • 11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 12. Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 • 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 • 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
 • 15. Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
 • 16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • 17. Stämmans avslutande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, 

https://www.nibe.com/se/styrning/integritetspolicy.html.


Förslag till beslut

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att man stödjer förslagen under punkterna 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.


Punkt 2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma

Till stämmans ordförande föreslås Hans Linnarson.


Punkt 9 Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman, och revisorerna tillstyrker, att till aktieägarna utdela 1,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 16 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear tisdagen den 21 maj 2019.


Punkt 10 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och supp- leanter

Det föreslås att 6 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter utses.


Punkt 11 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.


Punkt 12 Förslag till bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2.400.000 kronor, varav 800.000 kronor till ordföranden och 400.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. 

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.


Punkt 13 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Helene Richmond och Jenny Sjödahl. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Linnarson.


Punkt 14 Förslag till val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020 föreslås revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget KPMG har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser KPMG att utse auktoriserade revi- sorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.


Punkt 15 Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen för NIBE Industrier AB (publ) föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.


Punkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget ska erbjuda ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode ska inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i koncernen.

Uppsägningstiden från företagets sida för verkställande direktören ska vara sex månader. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan 6-12 månader.

Det ska inte finnas någon speciell överenskommelse om att ledande befattningshavare kan sluta före uppnådd pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.

Alla ledande befattningshavare ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1.

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Övrigt

Årsredovisningen  och  revisionsberättelsen,  styrelsens  yttrande enligt  18  kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15 och 16, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktie-ägare i bolagets lokaler i Markaryd samt på dess hemsida, www.nibe.com, från och med den 23 april 2019 och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning framgår även av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 504 016 622, varav 58 532 590 aktier av serie A och 445 484 032 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 030 809 932.


Markaryd i april 2019 

NIBE Industrier AB (publ) 

Styrelsen


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 09.00.Benny Torstensson Information Manager, Tel. +46 (0)433 - 27 30 00
Kallelse » Pdf, 106.2 kB.

Fullmakt » Pdf, 65.2 kB.


Hitta till stämman » Pdf, 497.2 kB.

Tillbaka till nyheter »


 

Information kring NIBEs stämma

Stämman hålls i Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, Markaryd.

 

Det finns det goda parkeringsmöjligheter och här bjuder vi på kaffe under eftermiddagen.

 

Bussar kommer att gå kontinuerligt från Sparbankshallen till NIBEs olika verksamheter i Markaryd mellan 14 - 16 men man kan också köra själv.

 

 • NIBE Stoves produktutställning, Skulptörvägen 10
 • NIBE Energy Systems produktutställning på Marknadscenter, Järnvägsgatan 17
 • Nobelutställningen, Hannabadsvägen 1

 

Efter avslutad stämma bjuds på sedvanlig förtäring.